ביטול לימודים - החזר שכר לימודלהלן פסק דין בנושא ביטול לימודים - החזר שכר לימוד:

פסק דין

1. התביעה שבפני עניינה ביטול לימודים של התובעת במכללת אדר לרפואה משלימה.

2. כעולה מכתב התביעה, התובעת התקשרה בהסכם עם הנתבעת ללימודי רפואה טבעית הוליסטית. התובעת נרשמה ללימודים ביום 3.4.06. התובעת נרשמה לסימסטר קייץ. בעת ההרשמה שילמה 300 ₪ דמי הרשמה וכן 10,000 ₪ המהווים 70% משכר הלימוד ב 12 תשלומים של 833 ₪. התובעת מודה כי חתמה על הסכם ולפיו אין החזר של שכר לימוד בשום מקרה של הפסקת הלימודים אלא אם מדובר בגורם התלוי בנתבעת.

3. לאחר ההרשמה ולקראת סמסטר הקיץ החלו לטענת התובעת הבעיות. התברר כי החליפו את הקורס המבוקש על ידי התובעת בקורס אחר. תחילת הלימודים שתוכננה לאחרי יום העצמאות נדחתה במספר שבועות, כלומר במקום להתחיל ביום 24.5.06 הלימודים אמורים היו להתחיל ביום 7.6.06. לאחר מכן יום תחילת הלימודים נדחה ליום 4.7.06. לטענת התובעת החלה היא ללמוד קורס השונה ממה שסוכם עימה. הלימודים החלו עם מורים מחליפים. נטען כי התובעת דרשה שלא יהיו לימודים בימי חמישי אולם לפתע ניסתה הנתבעת לשלב לימודים ביום זה. בשלב זה החליטה התובעת להפסיק את הלימודים. התובעת מאשרת כי למדה שלושה שיעורים.

4. התובעת צירפה לתביעתה הסכם של מכללה אחרת, מכללת רידמן. בהתאם לתנאי מכללה זו תלמיד שמבקשת להפסיק לימודיו עד השיעור השני מחוייב בדמי ביטול בסך 25% משכר הלימוד. אם התלמיד מבקש לבטל את לימודיו החל מהשיעור השלישי עלות הביטול הינה 75% שכר לימוד.

5. הנתבעת בהגנתה טענה כי התובעת שילמה עבור שנת הלימודים הראשונה ונותרה חייבת שכר לימוד בשיעור 2,950 ₪. לאחר תחילת הלימודים, פרצה מלחמת לבנון השניה והמרצה שהיתה עתידה ללמד את הקורס שבו תוכנן שהתובעת תשתתף בו גוייסה. לפיכך, הנתבעת החליפה את המרצה המיועדת במרצה אחר שהינו ראש המגמה, כך שבפועל לא הוחסרו ימי לימודים. הנתבעת מאשרת כי היתה בקשה לכך שהלימודים יעברו ליום חמישי שלא התאים לתובעת אולם דרישה זו נדחתה בהעדר הסכמה של כל הסטודנטים.

6. הנתבעת טענה כי התובעת פשוט עברה למכללה מתחרה, מכללת רידמן ודרשה את החזר שכר הלימוד. הנתבעת אף הפנתה לפסק דין של כב' השופט אלון בבר"ע 589/06 (ב"ש) , אדר מכללה ללימודי תעודה נ' מודלין אסתר. לתיק זה אתייחס בהמשך.

7. הנתבעת טענה כי התובעת הודתה שהפסיקה ללמוד בנתבעת בשל נסיבות סובייקטיביות וציטטה את התובעת במילים: "מפאת חוסר רצון להמשיך וללמוד בתנאים שנראו לי לא רציניים...".

8. הנתבעת הפנתה להוראות ההסכם ולפיהן אין החזר כספי על הפסקת לימודים. הנתבעת ציינה כי היא מוכנה לקבל את התובעת בחזרה ללימודים אותם הפסיקה היא מיוזמתה.

9. ביום 7.5.07 התקיים דיון ראשון בפני כב' השופט אקסלרד. התובעת חזרה על טיעוניה. התובעת הדגישה כי היא עזבה את הלימודים בשל שינוי סדר היום בלימודים. התובעת ציינה כי "נשברה" כאשר הבינה שהולכים ללמוד ביום חמישי בשבוע למרות שהובטח לה מפורשות שלא יהיו לימודים בימי חמישי. התובעת טענה כי ניצלו את תמימותה שכן היא ביקשה ללמוד קורס פרחי באך ולא קיבלה את הקורס.

10. התובעת העידה את מר אביב הגואל שמנהל את מכללת מרכז האור בבאר שבע אשר טען כי היה לתובעת מאוד חשוב להמשיך ללמוד במקביל במכללת מרכז האור אשר הלימודים בה התקיימו מידי יום חמישי.

11. הדיון בתיק נדחה למועד נדחה בשל רצון הצדדים להזמין עדים נוספים.

12. הדיון הבא שהיה בנוכחות שני הצדדים התקיים בפני ביום 3.2.08. בדיון זה ביקשה התובעת להעיד את גב' מודלין אתי, העדה שהיתה התובעת בתובענה אשר נדחתה כאמור בבית המשפט המחוזי שהפך את פסק הדין של בית המשפט לתביעות קטנות. עדה זו העידה על הרמה הנמוכה של הקורסים אצל הנתבעת. לטענתה, רומתה בלימודים אצל הנתבעת.

13. לשאלת בית המשפט מדוע היה לה חשוב להזמין עדה זו נאמר כי עדה זו יכולה להיות ההוכחה לשיטת העבודה של הנתבעת. התובעת הדגישה בדיון זה כי היא היתה צעירה ותמימה. התובעת מציינת כי היא והעדה לומדים במכללה מתחרה.

14. נציג הנתבעת סיכם את הדברים ובעצם חזר על גרסתו הבסיסית. לטענתו, נחתמו הסכמים עם המורים ויש הוצאות כך שיש הצדקה לאי השבת שכר לימוד. עוד טען כי הוא יכול לצרף את התובעת לקורס שכבר מתקיים כך למעשה לא יהיו לו עלויות מיוחדות עקב הזיכוי הכספי של התובעת בצורה זו. כן ציין כי כל מה שלמדה התובעת היה כחלק מהדרישות לתואר לפי התוכנית של האיגוד הארצי.

דיון
15. אתייחס ראשית להליך שבו היתה מעורבת חברתה של התובעת שהעידה בפני, הגב' מודלין אסתר (להלן: "העדה"). במסגרת ת"ק (ב"ש) 2980/05 מודלין אסתר נ' דני קובי (פורסם במאגר נבו), (פסק דין מיום 5.4.06), נרשמה העדה ללימודי תעודה אצל הנתבע. בשנת הלימודים השניה הגיעה העדה למסקנה ולפיה הלימודים אינם עונים על ציפיותיה ולפיכך החליטה לבטל את הממסרים הדחויים שנתנה לנתבע. במסגרת תיק ההוצאה לפועל הגיעו הצדדים להסדר באשר לתשלומם. העדה ביקשה לחזור ללימודים אולם הנתבע דרש כי זה יהיה לקורס המקורי שלה ולא לקורס אחר. כב' השופט באומגרט קבע בתיק זה כי תכלית ההסכם בין העדה לנתבע היה לספק לעדה לימודים ברמה סבירה שבסופם תעודה. לפיכך נעתר בית המשפט לתביעות קטנות והורה על השבת חלק משכר הלימוד ששולם לפי אומדנו (סך של 1,500 ₪). כן הורה ביהמ"ש על כי הנתבע ימציא לעדה אישור על לימודיה.

16. הנתבעת הגישה על פסק דין זה בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי. במסגרת בר"ע (ב"ש) 589/06 אדר מכללה ללימודי תעודה נ' מודלין אסתר (פורסם במאגר נבו), (פס"ד מיום 13.7.06), קיבל בית המשפט המחוזי את בקשת רשות הערעור. כב' השופט אלון קבע כי ע"פ פרשנות ההסכם, לא הייתה העדה זכאית להחזר שכר לימוד, לאחר שהפסיקה ביוזמתה את הלימודים. עוד קבע השופט אלון כי ביהמ"ש קמא שאל שאלה נוספת והיא ההצדקה המוסרית לאי השבת שכר לימוד. למעשה, הוסיף בית המשפט קמא תוספת רטרואקטיבית של תנאי להסכם בין הצדדים עליו לא הסכימו. כב' השופט אלון אינו מקבל את התוספת שהינה סברת בית המשפט כי על הצדדים להסכים כאילו הסכימו עליה בעצמם. נקבע כי האומדן בו נקט בית המשפט אין לו כל בסיס. לפיכך קבע השופט אלון כי דין הערעור להתקבל.

17. כאן המקום לציין כי בת"ק 1026/03 (דימונה) סוויסה שרלי נ' מכללת אדר לרפואה הוליסטית, פורסם במאגר נבו (31.3.03), היה מקרה דומה בו ביטל התובע זמן קצר לפני קורס של הנתבעת השתתפותו בקורס והנתבעת סירבה להשיב לתובע זה את כספו. נטען בתיק זה כי התקנון של הנתבעת הינו חוזה אחיד. בית המשפט קבע כי הסע' השולל החזר כספי הינו תנאי מקפח בחוזה אחיד וזאת בין היתר לאור סע' 4(6) לחוק החוזים האחידים התשמ"ג - 1982 הקובע בין היתר כי תנאי מקפח הינו:

"תנאי השולל או המגביל זכות או תרופה העומדות ללקוח על פי דין, או המסייג באופן בלתי סביר זכות או תרופה העומדות לו מכוח החוזה, או המתנה אותן במתן הודעה בצורה או תוך זמן בלתי סבירים, או בדרישה בלתי סבירה אחרת ;".
אין ספק כי תנאי כזה השולל מהלקוח את זכות ההשבה באופן גורף לאחר ביטול החוזה, וללא קשר לנזק הוא תנאי מקפח, ועל כן דינו בטלות.
18. כאמור, בת"ק 1026/03 נקבעה חובת השבה. ביהמ"ש קבע כי על הנתבעת להשיב לתובע את כספו בניכוי סכום מסוים שישקף את הוצאות הנתבעת בגין רישומו של התובע וביטול הקורס. הסכום שם הועמד על 2/3 משווי הקורס.

19. אם אחזור לעדה, אינני משוכנע כי היתה תועלת בהבאתה להעיד. ממילא פסק הדין בעניינה מדבר בעד עצמו. נסיבות עניינה שונות בתכלית לעניינו של ת"ק 1026/03 שכן העדה היתה מצויה בתוך הלימודים, בשנה השנייה והחליטה לפרוש מהלימודים בעוד שבת"ק 1026 היה מדובר בתובע שטרם החל ללמוד במכללה והביטול נעשה יומיים לפני הלימודים.

20. עניינה של התובעת כאן שונה. התובעת, ביטלה את לימודיה לאחר שלושה שיעורים. התובעת לא היתה בשנה השניה ללימודיה כמו העדה וגם לא לפני לימודיה כמו התובע בת"ק 1026/03. כאשר בוחנים את כלל נסיבות הענין דומה התובעת כאן יותר לתובע בת"ק 1026/03 לאשר לנסיבות של העדה.

21. בחינה משפטית של התנאי בהסכם עליו חתמה התובעת מעלה לטעמי כי המדובר בתניה מקפחת בחוזה אחיד. אמנם, יטען הנתבע כי עסק הוא בחישובי עלות תועלת וכי הקורסים לא היו נפתחים ללא מספר תלמידים מינימלי וכי רישומה של התובעת נלקח בחשבון לצורך חישובים אלו. יחד עם זאת, לא ברור מדוע אין כל החזר כמו במכללות אחרות שכן על הנתבעת היה להביא בחשבון ביטולים. לשם כך ההחזר במקרים של ביטולים אינו בגובה דמי ההרשמה אלא משמעותי כפי שעלה מההסכם שהוצג לבית המשפט של מכללת רידמן.

22. בהנחה שתניית העדר החזר התשלומים מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד, על בית המשפט לקבוע מהו שיעור ההחזר לו תזכה התובעת מאת הנתבעת.

23. לפני שאקבע את שיעור ההחזר אציין כי גם אם לא הייתי מגיע למסקנה ולפיה מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד, התוצאה הייתה דומה מכוח דיני הגנת הצרכן ודיני החוזים הכלליים.

24. בנסיבות התיק שלנו התברר כי הנתבעת דחתה מספר פעמים את תחילת הקורס הראשון שתוכנן עבור התובעת. התברר כי היו חילופי מדריכים, טענה שנטענה ולא הוכחה בבית המשפט, אולם ה"קש" ששבר את התובעת היה הנסיון להעביר את הלימודים לימי חמישי, יום אשר היה מבחינת התובעת קו אדום. התובעת בניסיון זה "נשברה" והחליטה כפי שציינה בכתב התביעה כי כנראה מדובר במקום של "חובבנים".

25. אין חולק כי אם הפסקת הלימודים לא היתה נעשית ביוזמת התובעת אלא נניח כי הנתבעת היא שהיתה מחליטה על ביטול קורסים אליהם נרשמו תלמידים, היה מגיע לתלמידים שכאלו החזר כספי מלא. כאן תישאל השאלה, מה יהיה הדין במצב ובמקרה שבו יש נסיבות שבהם רואים את ביטול הקורס כמעין ביטול שנעשה על ידי הנתבעת.

26. הדברים מזכירים מעט את סע' 11(א) לחוק פיצויי פיטורין התשכ"ג - 1963, זו לשונן:

"התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים".
27. האנלוגיה של סע' 11(א) לחוק פיצויי פיטורין לענייננו היא שיתכנו נסיבות בהן אין לדרוש מתלמיד במכללה להמשיך ולהתמיד בקורס ויש לראות את הפסקת הלימודים שלו כמו שינוי מהותי בקורס עד כדי כך שלא ניתן לקבוע כי על התלמיד להתמיד בקורס.

28. בענייננו, התובעת שילמה לשנה הראשונה באופן כמעט מלא (70% שכר לימוד). התובעת החלה בקורס אשר החל באיחור רב ולאחר מספר דחיות. לא היה ברור מי יהיה המורה בקורס וחמור מכך הקורס יועד להיות ביום אשר היה היום שהתובעת התנתה מראש שלא יהיו בו לימודים יום חמישי. התרשמתי גם כי התובעת חששה להמשיך ולהתמיד בקורס שכן ככול שהתמידה בקורס עלולה היתה טענת הנתבעת לעמוד כנגדה יותר ויותר לגבי הנמקת אי ההחזר הכספי.

29. מאידך ובדיעבד, די מהר התברר כי הקורס לא היה מתקיים בימי חמישי בניגוד לעמדת התובעת. כן התברר כי הלימודים נכנסו למסלולם והקורס שהיה בקיץ לא היה הקורס היחיד אלא היו כנראה קורסים נוספים בשנת הלימודים העוקבת, לימודים שאת התמורה להם שילמה כמעט באופן מלא התובעת.

30. מתברר לפיכך כי למעט הקורס שהיה בקיץ ובו נכנסה התובעת לשלושה שיעורים, לקורסים במהלך השנה לא נכנסה התובעת ולא החלה אותם. מכאן כנראה שיטתה של התובעת ולפיה ההחזר עבור רוב הלימודים בשנה הראשונה צריך להיות בניכוי עמלה נמוכה ולא כאילו החלה היא קורסים אלו.

31. כיוון שיש צורך לשקלל ולהעריך לפי אומדן מהו שיעור ההחזר הראוי, בין לפי קביעתי ולפיה הסעיף השולל החזר מקפח את התובעת ובין אם לפי קביעתי ולפיה נוצרו נסיבות אשר מצריכות את הנתבעת להשיב כספים בשל דיני החוזים, עלי לשקלל את כל הנתונים שבפני.

32. אני מביא בחשבון כי על התובעת היה לבדוק היטב על מה היא חותמת ולא להסתפק באמירות כמו הייתי צעירה ותמימה. על התובעת היה לדעת מה צפוי לה מבחינת תוכנית הלימודים ולא הוכח בפני כי נלמד קורס שאין בו צורך.

33. התובעת יכולה היתה בטרם הרימה ידיים ו"נשברה" לוודא סופית כי הקורס אינו בימי חמישי ובהתאם לכך להמשיך וללמוד במכללה. הנתבעת היא שמיהרה לסיים את לימודיה אצל הנתבעת.

34. אני מביא גם בחשבון כי לנתבעת נגרמו הוצאות בשל ביטול הקורס, ונמנעו ממנה רווחים. כן הנני מביא בחשבון כי הנתבעת אמורה להיערך לביטולים של תלמידים ולהביא זאת כחלק מהחשבון הכולל.

35. לפיכך אני קובע כי על הנתבעת להשיב לתובעת את הסך של 6,000 ₪.

36. בנסיבות הענין איני עושה צו להוצאות.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום.רשימת 100 נושאים רלוונטיים נוספים

1. החלפת קודן לרכב
2. צו מניעה נגד שימוש בסימן מסחר
3. ביטול זכות שימוש בדירה לפי הסכם גירושין
4. זכאות למעמד עולה לפי חוק השבות
5. תביעה למתן חשבונות נגד עורך דין
6. הגנת בית מגורים - סמכות עניינית
7. תביעה נגד הפעלת ימי הולדת לילדים
8. תביעה על החלפת מרצפות
9. אישור הסדר נושים למנהלי חברה
10. חסימת רכב נכה
11. רישיון נהיגה זמני - נהיגה בזמן פסילה
12. תאונת דרכים פגיעה בצוואר
13. מבחן הסמכה ברפואה - ערעור על כישלון
14. זכויות יוצרים ספר לימוד
15. חובת התייצבות בבית משפט לענייני משפחה
16. חיסיון מסמכים
17. התיישנות תאונות תלמידים
18. פיצוי על איחור תשלום בהסכם מכר
19. ביטול מכרז מיחזור אשפה ביתית
20. המרצת פתיחה או בקשה לסעד זמני
21. עיון מחדש ראיות חדשות
22. דחיית תביעה מחמת מעשה בית דין
23. ניצול שואה נזקק
24. חוב בגין שירותי תיירות
25. מס רכישה על עסקה
26. עתירה לאפשר יבוא עובדים זרים
27. פרו בונו סנגוריה ציבורית
28. דחיית תביעה בגין נזקי גוף בתאונת דרכים
29. מתנה באמצעות חשבון בנק משותף
30. פיצוי בגין תקלה ברכב שכור
31. אי גילוי תאונות קודמות ברכב משומש
32. פיצוי בגין ניהול מו''מ לקניית דירה
33. אספקת מים לכפרים הבדואים
34. זכויות יוצרים על דמויות בדיוניות
35. צו הריסה נגד הנאשם
36. ליקויי בניה בבאר שבע
37. ערעור שהתקבל על החלטת ראש ההוצאה לפועל
38. בניית סככה ללא היתר
39. כללי מקור
40. ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
41. שינוי תקנון החברה
42. היטל סלילת כבישים - חדרה
43. ליקויי בניה בשדרות
44. ביטול הסכם מזונות
45. סעיף 48 לפקודת התעבורה
46. בעיות חשמל בדירה שכורה
47. הפרת הסכם בגין איחור בתשלום
48. דרישות מיגון ביטוח דירה
49. ערעור על שומת מס הכנסה לאחר הרשעה
50. עסקה מלאכותית
51. תקיפת בת זוג
52. ביטוח נזקי רכוש בגלל רוח חזקה
53. אזהרה לא לעבור עבירות תנועה
54. חרדת נטישה אצל תינוקות
55. שחרור ממעצר סוכן ביטוח
56. ערובה להוצאות לפי חוק החברות
57. ביטוח נפילה מסוס
58. ישנוניות יתר בצבא
59. דיון בדלתיים סגורות בבית משפט לענייני משפחה
60. הוצאות משפט לאחר זיכוי
61. צו עיקול בגין הפרת הסכם
62. היטל סלילה - דמי השתתפות
63. עיון חוזר פלילי
64. פירוק חברה זרה בישראל
65. מחלוקת לגבי מטרת שטר חוב
66. תשלום על הפסקה בעבודה
67. מי נחשב למעסיק של עובד זר
68. קניית מניות לצורך דיבידנד - Dividend Stripping
69. תביעה נגד בנק - מצג שווא
70. פטור ממס במכירת דירה מזכה
71. נזקים לקיר משותף
72. האם טעות במשלוח מהווה גניבת עין
73. זכות יורש לעיין בפוליסת ביטוח
74. הפעלת מאסר על תנאי
75. שכירות בדיור ציבורי בתוכנית ההתנתקות
76. דחיית בקשה למינוי מפרק
77. מוסד כספי מע''מ
78. עיכוב ביצוע צו ההריסה המנהלי
79. ביטול הוראות תכנית בניה
80. שינוי סיווג מרתף מגורים למשרד
81. חובת ניהול ספרים
82. מכרז מיגון גני ילדים
83. בקשה לביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין
84. זכויות יוצרים בתוכנת הפעלה
85. דריסת קשיש מעבר חציה
86. התחייבות עירייה לספק הסעות תלמידים
87. פציעה של נהג טנק
88. העברת בעלות על דומיין
89. פשיטת רגל עקב עבירות מס
90. ביטוח נזקי הצפה
91. פגיעת תלמיד - דחיית תביעה
92. נושה מובטח במשכנתא - חוב לעיריה
93. ערעור על השבת ארנונה
94. יחידת מיקוח
95. פיצוי על ליקויים בדירה שכורה
96. הקצאת מגרשים לבני מקום
97. עיכוב ביצוע פסק דין שניתן בהסכמה
98. סודיות רשות המס
99. ביטול פסק בוררות של רב
100. מחיקת מדגם רשום
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון