ביטול החלטה במעמד צד אחדמוכרים שני מסלולים לביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד : ביטול מחובת הצדק - אם נפל פגם בהליך מתן ההחלטה, וביטול לפי שיקול דעת - ואזי נהוג להפעיל מבחן כפול:
יש לבחון את הסיבה לאי התייצבות בעל הדין לדיון, וכן את סיכויי ההצלחה של טענות המבקש אם יבוטל פסק הדין.

להלן החלטה בנושא ביטול החלטה במעמד צד אחד:

החלטה

1.     זוהי בקשה לביטול פסק דין שניתן ביום 12.7.06 כנגד המבקש הוא הנתבע 2 (להלן : "המבקש") בהעדר הגנה, בתביעה לשיפוי שהגישה קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (להלן: "קרנית") לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה - 1975 (להלן: "חוק הפיצויים").

2.     ביום 18.1.00, שעה שהרכב היה נהוג בידי המשיבה 2 (הנתבעת 1), ארעה תאונת דרכים בה נפגעה נוסעת ברכב, ונגרמו לה נזקי גוף.
     המבקש, כנטען בכתב התביעה , היה בעת התאונה, הבעלים, המחזיק ובעל השליטה ברכב אשר התיר למשיבה 2 ולא מנע ממנה לנהוג ולהשתמש ברכב. בעת התאונה, כנטען בכתב התביעה לא היה ביטוח בר תוקף, ועל כן הנפגעת פוצתה ע"י קרנית . בכתב התביעה עותרת קרנית לשיפוייה ע"י הנתבעים, בגין התשלומים אותם העבירה לנפגעת.

3.     להשלמת התמונה יש לציין כי ביום 12.7.06 ניתן פסק דין כנגד המשיבה 2 (הנתבעת 1), לפיו נדחתה התביעה נגדה וכן התביעה שכנגד, שהוגשה נגד המשיבה 1, ללא צו להוצאות.

4.     כתב התביעה הוגש ביום 12.12.05. משלא הוגש כתב הגנה מסודר ע"י המבקש, הגישה קרנית ביום 10.7.06 בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. ביום 12.7.06 ניתן פסק דין בהעדר הגנה, אשר חייב את המבקש לשפות את קרנית בסכום של 15,333.86 ₪ בצירוף הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. המבקש עותר לבטל פסק דין זה בבקשתו זו.
5.     לטענת המבקש נודע לו על פסק הדין רק בתאריך 4.9.06 או בסמוך לכך, בעת שקיבל אזהרה בתיק הוצאה לפועל שנפתח לשם ביצוע פסק הדין.
     לטענת המבקש לא הגיש כתב הגנה מסודר, לא מחמת זלזול בסדרי הדין ובית המשפט אלא בשל נסיבות אישיות קשות בהן היה טרוד. לטענת המבקש, אחיו, היה חולה סיעודי מזה למעלה משנתיים והמבקש שימש אפוטרופוס שלו. בשל הלחצים והעומסים הנפשיים בשל טיפולו באחיו ענין התביעה שנמסרה לידיו נשתכח ממנו.
     לגופו של ענין, טוען המבקש, כי הרכב נשוא התובענה נרכש ע"י המבקש כשבועיים לפני מועד התאונה מחברו של המבקש ממושב ינון. לטענת המבקש, הואיל ולרכב לא היה רישוי שנתי וביטוח הוא הובל על גבי גרר ממושב ינון לחניה בסמוך לביתה של המשיבה 2 בחולון. לטענת המבקש, המשיבה 2 היתה נוכחת במעמד רכישת הרכב ואף נסעה עם המבקש על משאית הגרר, ושמעה במפורש כי לרכב אין רישוי שנתי ואין ביטוח. המבקש טוען כי לא התיר למשיבה 2 להזיז את הרכב.
     יתרה מכך, המבקש טוען כי בשבוע שקדם לתאונה לרבות ביום התאונה עצמו שהה המבקש באילת בחיפוש אחר מקום העבודה.
     בנסיבות אלה, טוען המבקש כי סיכויי הצלחת הגנתו גבוהים , ויש להורות על ביטול פסק הדין.

6.     קרנית מתנגדת לבקשה.
     לטענת קרנית, המבקש מנוע מלהתגונן כנגד התביעה עתה, לאחר שלא הוגש על ידו כתב הגנה במשך זמן כה רב. למעשה, לטענת קרנית, המבקש יצר מצג בפניה כי מקובלות עליו הטענות בכתב התביעה וקרנית שהתבססה על מצג זה הגיעה להסכם עם המשיבה 2 הנתבעת 2 לפיו נדחתה התביעה כנגדה תוך שינוי מצבה של קרנית לרעה, שהרי קרנית ויתרה על תביעתה כלפי הנתבעת 2.
     לגופו של ענין, טוענת קרנית כי גרסתו העובדתית של המבקש הינה תמוהה. קרנית צירפה לתגובתה תצהיר של המשיבה 2 לפיו המבקש רכש את הרכב נשוא התובענה כחודשיים טרם התאונה ונהג בו מדי יום. עוד מציינת המשיבה 2, כי לא היתה נוכחת בעת רכישת הרכב, וכן כי המבקש התיר לה לנהוג ברכב.


7.     דיון

א.     מוכרים שני מסלולים לביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד : ביטול מחובת הצדק - אם נפל פגם בהליך מתן ההחלטה, וביטול לפי שיקול דעת - ואזי נהוג להפעיל מבחן כפול: יש לבחון את הסיבה לאי התייצבות בעל הדין לדיון, וכן את סיכויי ההצלחה של טענות המבקש אם יבוטל פסק הדין.

ב.     בדנן, אין המבקש מכחיש כי כתב התביעה נתקבל אצלו וכי לא התגונן מפניו.
     אשר על כן, אין מקום להורות על ביטול פסק הדין מחובת הצדק.

ג.     משלא נפל פגם בהחלטה אותה מבקשים לבטל, בית המשפט יפעיל את שיקול דעתו אם לבטל את ההחלטה, לפי המבחנים שנזכרו לעיל (זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, עמ' 738).

     במסגרת הפעלת שיקול הדעת, בית המשפט מציג לעצמו שתי שאלות:
     
     ראשית, מהי הסיבה אשר גרמה לכך שהמבקש לא הגיש את הגנתו או לא התייצב בתאריך הקבוע לבירור המשפט.
כך נקבע מפי כב' השופט בך בע"א 32/83 ויולט אפל נ' דוד קפח, פד"י לז' (3) 431:

     אם יתברר, למשל, שהמבקש לא הופיע למשפט תוך זלזול מופגן כלפי בית המשפט וללא כל סיבה סבירה, הרי שיש להניח שבית המשפט יעתר לו, רק אם ישוכנע, שאחרת ייגרם עיוות דין בולט.
     אולם אם מסתבר, כי אי ההופעה אירעה כתוצאה מצירוף נסיבות אומלל, מתוך אי הבנה או בהיסח דעת, או אף בשל רשלנות מסוימת מצד המבקש או בא כוחו, ויחד עם זאת מסתבר, כי יש למבקש הגנה סבירה לגופו של עניין, כי אז יהיה בית המשפט נוטה, בדרך כלל, לקבל את הבקשה ולאפשר את ליבון הנקודות השנויות במחלוקת, לגופן".

     שנית, מה הם סיכויי ההצלחה של המבקש להצליח בתביעה, אם יבוטל פסק הדין, ובשלב זה די בראיה לכאורה בלבד.

     השאלה השניה היא העיקר ולשאלה הראשונה אך נודעת חשיבות משנית (זוסמן, שם, עמ' 738).

ד.     סבורני כי המבקש סיפק הסבר מניח את הדעת. באשר לסיבת אי הגשת כתב ההגנה , חיזוק לכך הנני מוצאת במעין מכתב ששלח המבקש לבית המשפט בו שוטח את טענותיו כנגד התביעה. אומנם איני סבורה כי עסקינן בכתב הגנה, אך הדבר מעיד כי המבקש לא זילזל בבית המשפט ובהליכים המשפטיים.
     אכן סביר כי ממועד זה ולנוכח מצבו הרפואי של אחי המבקש, נשתכח מהמבקש ההליך המשפטי. אין התנהגות זו עולה כדי זלזול בבית המשפט או בצד שכנגד.

ה.     האם הראה המבקש סיכויי הגנה טובים?
     מידת ההוכחה הדרושה בשלב זה, הינה לכאורית בלבד.

     בדנן, המבקש מצהיר כי לא התיר למשיבה 2 לנהוג ברכב נשוא התובענה. נושא זה ראוי לבחון ולברר עובדתית, מה גם שעמדת המשיבה 2 קוטבית לעמדתו זו של המבקש. במידה ותתקבל טענתו זו של המבקש, אזי הראה המבקש, ולו לכאורה סיכויים להצליח בהגנתו, שהרי זכות חזרתה של קרנית לפי סעיף 9 (א) (1) לחוק הפיצויים הינה לבעל רכב או המחזיק בו שהתיר לאחר לנהוג ברכב שעה שלא היה ביטוח לרכב.

ו.     משכך, עמד המבקש בשני התנאים הנדרשים לביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד לפי שיקול דעת בית המשפט.

8.     לאור האמור לעיל הנני מורה, על ביטול פסק הדין שניתן בהעדר הגנה כנגד המבקש ביום 12.7.06.

9.     המבקש יישא בהוצאות הבקשה לטובת קרנית בסך 1,000 ₪ + מע"מ , ללא קשר לתוצאות, וכתנאי להגשת כתב הגנה.
     כתב הגנה יוגש תוך 30 יום מקבלת החלטה זו.רשימת 100 נושאים רלוונטיים נוספים

1. כתב אישום בגין פיטורים בהריון
2. נפילה לבור בעבודה
3. גניבה ממעביד
4. מימוש צ'ק ביטחון - הסכם שכירות
5. פיצויים בגין פיטורים ללא שימוע
6. שימוש לרעה בכרטיס אשראי
7. אפליית אלמנים בקרנות הפנסיה
8. צוואה מול ירושה על פי דין
9. נהיגה בשלילה בטעות
10. חוקיות גדר ההפרדה
11. האם החלטת נציגות בית משותף מחייבת באופן אישי
12. העתקה לאחר פקיעת פטנט
13. תוספת שכר לפי הסכם קיבוצי בענף המלונאות
14. התפטרות בגין החזר הוצאות נסיעה
15. נפילה מסולם בעבודה
16. משמעות הערת אזהרה
17. הפקדת ערובה תושב חוץ
18. ערעור על תביעות קטנות
19. מחיקת כתב אישום מן הצדק
20. מעצר עד תום ההליכים בעבירות על רקע לאומני
21. תקלות באופנוע משומש
22. מיהו המעסיק האחרון
23. כתב ויתור פיצויי פיטורים
24. נפילה מפיגום - תאונת עבודה
25. התנגדות אח לצוואה
26. נטל ההוכחה בגניבת רכב
27. תאונות בגן ילדים
28. אכיפת הסכם מכר בבית משפט לענייני משפחה
29. הגדרת ''תפקיד הנהלה'' בחוק שעות עבודה ומנוחה
30. שוד באיומי סכין
31. השלמת תצהיר תשובות לשאלון
32. אי שיתוף פעולה עם חברת הביטוח
33. חלוקת דירה בירושה
34. תביעת נזיקין נגד עובדים של ביטוח לאומי
35. ערעור על התיישנות ביטוח
36. תביעה בסדר דין מקוצר על יתרת חוב
37. סגירת עסק השחזה לתעשיה
38. חילוט ערבות במסגרת מכרז
39. ערובה להוצאות
40. תביעת הבעל לפירוק שיתוף בדירה
41. תביעה נגד עיזבון על הלוואה
42. הזכות לדעת זהות הורים ביולוגיים
43. סלילת כביש בשטח פרטי
44. תביעה נגד חשמלאי
45. פיצוי על הפרת זכרון דברים לקניית דירה
46. העתקת עיצוב מוצר
47. זכות שיפוי של חברת ביטוח
48. פטירה לאחר הגשת בקשה לבית המשפט
49. בניית מרפסת על הגג
50. נטל ההוכחה בערעור מע''מ
51. נזקי רכוש מהפעלת ספרינקלרים
52. הוצאות בר מצווה - מזונות
53. תביעת קטינים למזונות מהאב
54. שעות נוספות לעובדי הנהלה
55. עתירה בנושא שימוש במריחואנה רפואית
56. ירידה בשכר בגין שינוי סיווג
57. שימוש הוגן לצרכי ביקורת
58. נזק לדירה שכורה אחרי עזיבה
59. מתי מתחילים לשלם ארנונה
60. כמה פיצויים מקבלים על הפקעת מקרקעין
61. סמיכות בין שתיית אלכוהול ונהיגה
62. מעצר בעבירת הריגה
63. סמכות עניינית לביטול חוב ארנונה
64. אי מסירת הצעת ביטוח
65. שקיפות הבנקים בהסכם הלוואה
66. ממתי מתחילה שלילה
67. שלילת רישיון בעבירת הריגה
68. מזונות קטין מהסבא והסבתא
69. פריצה לדירה גניבת מפתחות רכב
70. ערובה להוצאות בבית דין לעבודה
71. ביטוח רפואי לחיילים בצה''ל
72. תביעת רשלנות נגד הורה
73. הכרה בתואר לצורך דירוג שכר
74. הארכת מועד תשלום שנקבע בפסק דין
75. ערעור על גזר דין בית משפט לתעבורה תל אביב
76. כפל מס לפי חוק מע''מ
77. חידוש חוזה חכירה
78. ההבדל בין שומר שכר לבין שומר חינם
79. זכויות פרסום על גשרים
80. פיטורים אחרי גיל פרישה
81. זיוף חשבוניות מס
82. סיבות להפחתת פיצויי הלנת שכר
83. תביעת שיפוי על פרסומים בעיתון
84. בניית 3 קומות ללא היתר
85. זכויות יוצרים בספרי לימוד
86. בקשת נאמן לתפוס נכסים
87. ירי מתנחל על פלסטיני
88. אי ידיעת העובדות - הארכת מועד התיישנות
89. ביטוח אחריות מקצועית עבודות קבלן
90. תום לב בהוצאה לפועל
91. עונש על דריסת הולך רגל במעבר חציה
92. פרסום קלטת חקירה
93. מומחה לכתב יד צוואה
94. הגבלת חופש העיסוק של עובד מכוח חוזה
95. פיטורים בהריון לפני חצי שנה
96. ביטוח רכב אחרי העברת בעלות
97. פתיחת דלת רכב חונה
98. המחאה על דרך השעבוד
99. צירוף מנהל חברה לבוררות
100. נפילה במדרגות בית משותף בגלל רטיבות
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון