חוק החזקת תעודת זהות והצגתה, התשמ"ג-1982חוק החזקת תעודת זהות והצגתה, התשמ"ג-1982

1. הגדרות
בחוק זה -
"חייל" - כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955;
"קצין משטרה בכיר" ו"ראש רשות מקומית" - לרבות אדם שהוסמך על ידי אחד מהם בכתב לצורך חוק זה;
",uac" u",gus, zvu," - ftnur cjue nrao vtufkuxhi’ v,af"v-1965/
2. החזקת תעודת זהות והצגתה
תושב שמלאו לו 16 שנים חייב לשאת עמו תמיד תעודת זהות ולהציגה בפני קצין משטרה בכיר, ראש רשות מקומית, שוטר או חייל במילוי תפקידם, כשידרשו זאת ממנו.
3. תעודה של מי שאינו תושב
מי שאינו תושב ומלאו לו 16 שנים ישא עמו תעודה רשמית המעידה על זהותו והנושאת את תצלומו, והוא חייב להציגה לפי דרישה כאמור בסעיף 2.
4. עונשין
העובר על הוראות חוק זה, דינו - קנס 5,000 שקלים, ובלבד שלא יועמד אדם לדין על אי הצגת תעודה אם תוך חמישה ימים לאחר שנדרש לכך הוצגה התעודה לפני מי שדרש את הצגתה, או לפני שוטר בתחנת משטרה, ונקבעה זהותו של האדם על פיה; נקבעה זהותו כאמור, יינתן לו, על פי דרישתו, אישור בכתב על כך בתחנת משטרה.
5. (הנוסח שולב בחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965).
6. ביצוע ותקנות
א) שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
(ב) לענין החובה לפי סעיפים 2 ו-3, רשאי שר הפנים לקבוע בתקנות, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, תעודה רשמית אחרת כתעודה מזהה.
7. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום ט"ז בטבת התשמ"ג (1 בינואר 1983).1 ס"ח תשמ"ג, 20.רשימת 100 נושאים רלוונטיים נוספים

1. הדחה בחקירה - זיכוי
2. נכות לפי תקנות חדשות
3. הגשת ערעור מינהלי באיחור
4. מדיניות ענישה בתאונות קטלניות
5. השתתפות עצמית בפוליסת ביטוח צד ג
6. טיפול להסרת קמטים - תביעת פיצויים
7. ענישה מרתיעה על נהיגה בשכרות
8. חוב עלות פרסום באתר זאפ
9. ערבות לשטר
10. פגיעה בהולך רגל במעבר חציה
11. ביטול פסק דין בגין ערבות להלוואה
12. החלקה בתחנת דלק
13. חוב של עירייה לקבלן שיפוץ
14. תביעות חוב של רשויות המס
15. תביעה נגד מוסך על תיקון רכב
16. מעצר על בריחה מרכב משטרה
17. ביטוח נזקי ריסוס
18. צו הריסה מבנה מאוכלס
19. תשלום תוספת דלק על כרטיס טיסה
20. בקשת צד בסכסוך קיבוצי
21. נפילה בגלל מדרגה שבורה בלי מעקה
22. תקלות ברכב מרצדס חדש
23. ביטוח רכב נשרף
24. פיצוי על אובדן דרכון
25. סחיטה באיומים
26. בניית דיר צאן
27. פיצוי על המתנה בשדה התעופה
28. הגנת תום הלב בחוק הגנת הפרטיות
29. עתירה לשחרור ממאסר בעבירת רצח
30. דילוג על תחנות של נהג אוטובוס
31. זיכוי מעבירת תקיפת שוטר
32. הצפה בגלל לחץ מים
33. בקשת בנק לפסק דין חלקי
34. אחידות בשחרור ממעצר
35. הארכת מועד להגשת תביעת חוב
36. הסכם תיווך בעל פה
37. העברת צנרת בשטח פרטי
38. צו חיסיון על סוד מסחרי
39. התנאים לפטור מהגשת חוות דעת רפואית
40. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי
41. ביטוח כפל
42. בניית 3 קומות ללא היתר
43. IP חשיפת
44. מימוש משכון על ידי הבנק
45. היוון קצבת פרישה
46. תוספת הצלה
47. חיוב בתשלום כפל מס
48. חסינות המדינה בתביעות נזיקין
49. החזרת כסף שניתן לקניית דירה להורים
50. ערעור על פסילת ספרים
51. גישה למקומות קדושים
52. תאונה בצומת באור אדום
53. ייצוג ע''י מתמחה במשפטים
54. תצהיר גילוי מסמכים ספציפי - דוח שמאי
55. הסעת שירות או הסעה מיוחדת
56. סדר היום באסיפה הכללית
57. עבירות מחשב
58. החרמת רכב במכס - יבוא רכב מארה''ב
59. תאונה באשמת הנהג והולך הרגל
60. פשיטת רגל בשל כישלונות עסקיים
61. סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט
62. פריקת כתף חוזרת - אחוזי נכות
63. זכויות עובדת זרה סיעודית
64. שירותי אבטחה ללא רישיון כלי נשק
65. תביעה נגד עיריית ירושלים על קנס חניה
66. מחיקת כתב תשובה
67. ביטוח וילה -שריפה
68. סירוב חברת הביטוח לשלם על פריצה לדירה
69. עקוב אחרי במייל
70. השלכת פסולת בניין
71. הליך תלוי ועומד - עיכוב הליכים
72. זכויות ביקור של סבים
73. הגנה על זכויות יוצרים לפני תחילת החוק
74. ביטוח מושלם לרכב - טוטל לוס
75. החזר הוצאות רכב לחברי כנסת
76. צו חוסם הגשת תביעה בחו''ל
77. העתקת עיצוב מיטות
78. סיכויי הגנה בקשת רשות להתגונן
79. סמכות עניינית התיישנות קנס
80. שחרור מכולות מהנמל
81. סעיף 79ב לחוק בתי המשפט
82. בקשה למתן צו עיון במסמכים
83. פתיחת חשבונות תוך התניית שירות בשירות
84. בקשה לאכיפת שעבודים
85. הברחת סיגריות מזויפות לישראל
86. עבירת אי תשלום שכר מינימום
87. הארכת צו הגנה בהסכמה
88. מצג שווא רשלני של סוכן ביטוח
89. ערבות אוטונומית
90. ביטול התחייבות לתת מתנה
91. שכר טרחת עו''ד תביעת ביטוח לאומי
92. תביעה להחזר שכר טרחת עורך דין
93. הסכמת שכנים להגדלת דירה
94. אי גילוי עניין מהותי
95. היתר יציאה לחו''ל לקטינים
96. שיטת הידות - חישוב מזונות
97. דיירות מוגנת לאלמנה
98. עונש על ניסיון לרצח
99. ביטול בדיעבד של כתב אישור
100. אשם תורם של בנק
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון