חוק מגן דוד אדום, תש"י-1950חוק מגן דוד אדום, תש"י-1950

1. פירושים
בחוק זה -
"אמנות ז'יניבה" פירושו - האמנות הבינלאומיות להטבת גורלם של חולים ופצועים בחיל היבשה, והאמנות הבינלאומיות האחרות הבאות להקל את הסבל שנגרם לאדם בפעולות מלחמה, שנחתמו בז'יניבה בשנים 1864, 1906, 1929 ו-1949, במידה שהן מחייבות את ישראל.
"תפקידים של אגודה ארצית" פירושו - תפקידים שנועדו על פי אמנות ז'יניבה לאגודות ארציות של הצלב האדום או לשאר אגודות-עזרה של מתנדבים המוכרות ומוסמכות כחוק על-ידי ממשלותיהן.
"הארגון הקיים" פירושו - הארגון הארצי של אגודות מגן דוד אדום לעזרה מהירה בארץ-ישראל.
2. האגודה מגן דוד אדום בישראל (תיקון: תשל"ו)
(א) מוקמת בזה אגודה בשם "מגן דוד אדום בישראל" (להלן - "האגודה").
(ב) האגודה, היא בלבד, תמלא בישראל את התפקידים של אגודה ארצית.
(ג) האגודה היא גוף מאוגד והיא רשאית להתקשר בחוזים, להחזיק ולרכוש נכסים ולהיות צד בכל משא-ומתן, משפטי או אחר.
(ד) האגודה תהא פטורה מכל מכס, מס קניה ותשלומי חובה אחרים על יבוא מכשירים, ציוד רפואי ותרופות, המשמשים את המטרות של האגודה כמפורט בסעיף 3, לרבות אמבולנסים, ניידות דם על ציודן ואבזריהן, ציוד קשר, וציוד וחמרים לבנק הדם, בין שהאגודה קנתה אותם ובין שקיבלה אותם כתרומה; פטור לפי סעיף קטן זה יחול על טובין שנקנו רק אם אישר המנהל הכללי של משרד המסחר והתעשיה, או מי שהוא הסמיך, כי אין מייצרים כמותם בישראל או כי לא ניתן להשיגם בישראל בכמות ובאיכות הדרושות, או אם עומד בתקפו צו מאת שר העבודה לפי סעיף 16 לחוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967.
(ה) האגודה תעמוד לביקרתו של מבקר המדינה, כאמור בפיסקה (ה) מסעיף 7 של חוק מבקר המדינה, תש"ט-1949.
3. מטרות האגודה (תיקון: תשנ"א, תשס"ה)
מטרות האגודה הן:
(א) למלא את התפקידים של אגודה ארצית, ולהיות לצורך זה שירות-עזר לשירות הרפואי של צבא-הגנה לישראל בזמן-מלחמה, ולהתכונן לכך בזמן שלום;
(א1) להיערך לקראת אירוע אסון המוני, כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, ולהשתתף בתרגילים לצורך כך.
(ב) לקיים לטובת כלל התושבים שירותי עזרה ראשונה.
(ג) לקיים לטובת כלל התושבים שירות של אגירת דם, פלאסמה ומוצרי-לואי שלהם.
(ד) למלא כל תפקיד נוסף שייקבע בתקנון האגודה.
4. מוסדות האגודה (תיקון: תשנ"ב)
(א) בראש האגודה יעמוד נשיא האגודה המתמנה על-ידי נשיא המדינה לתקופה של שלוש שנים. הודעה על מינויו תפורסם ברשומות.
(ב) יתר מוסדות האגודה הם: הועידה הארצית, המועצה והועד הפועל של האגודה.
(ג) המועצה תבחר ועד פועל מבין חבריה, ויכול שיושב ראש הועד הפועל והמנהל הכללי של האגודה שיתמנו בהתאם לאמור בתקנון יהיו חברי הועד הפועל אף שאינם חברי המועצה.
(ד) ניהול ענייני האגודה יהיה בסמכותו של הועד הפועל, ככל שלא נמסר ענין מסויים למוסד אחר של האגודה.
5. תקנון האגודה (תיקון: תשנ"א)
(א) מועצת האגודה תתקין את תקנון האגודה (להלן - "התקנון") והיא רשאית להכניס בו מזמן לזמן שינויים ותיקונים.
(ב) בתקנון ייקבעו -
(1) סמכויותיו של נשיא האגודה וכללים למילוי מקומו כשנבצר ממנו זמנית לכהן בתפקידו;
(2) סדרי בחירתם של צירי הועידה הארצית, מועדי-כינוסה וסמכויותיה;
(3) הרכב מועצת האגודה, אופן כינונה, תקופת-כהונתה ומועדי מושביה;
(4) הרכב הועד הפועל ואופן בחירתו, תקופת כהונתו וסמכויותיו;
(5) תנאי החברות באגודה, זכויות וחובות החברים לסוגיהם, סדרי קבלתם ודרכי הפסקת החברות;
(6) סדרי הקמתם של סניפי האגודה, דרכי הנהלתם וסמכויותיהם.
ג) נוסף לענינים הנזכרים בסעיף קטן (ב) אפשר לקבוע בתקנון כל ענין אחר המסדיר את פעולתה של האגודה.
(ד) התקנון וכל שינוי או תיקון בו טעונים אישור של שר הבריאות ופרסום ברשומות, ותקפם מיום פרסומם, אם לא נקבע בהם שתקפם הוא מתאריך מוקדם או מאוחר מיום הפרסום.
6. סמל האגודה
סמל האגודה הוא מגן דוד אדום על רקע לבן.
7. השימוש בסמלים
(א) לא ישתמש אדם שימוש כל-שהוא בסמל האגודה או בסמל הדומה לו עד כדי להטעות או בסמל הכולל את המלים "מגן דוד אדום" בין לשם עסק או משלח-יד ובין למטרה אחרת, אלא בהיתר האגודה.
(ב) לא ישתמש אדם שימוש כל-שהוא בכל סמל המוכר על ידי אמנות ז'יניבה כסמל הבחנה של השירותים הרפואיים של הכוחות המזויינים, אלא אם הוא מוסמך לפי אמנות אלה להשתמש בו או על פי היתר מאת שר הבריאות.
(ג) העובר על הוראות סעיף זה, דינו - מאסר עד שני חדשים או קנס עד חמישים לירות או שני הענשים כאחד.
7א. אגרות (תיקון: תשס"ג3)
(א) האגודה תגבה ממי שקיבל ממנה שירותים הניתנים לפי חוק זה או ממבטחו, אגרה בשיעור שיקבעו שר הבריאות ושר האוצר; השרים רשאים לקבוע חיוב בתשלום ריבית והפרשי הצמדה והטלת קנס פיגורים במקרה של אי תשלום במועד של האגרה, כולה או מקצתה.
(ב) האגרה, הריבית, הפרשי ההצמדה והקנס ייגבו על פי פקודת המסים (גביה), כאילו היו מס כמשמעותו באותה פקודה.
8. הוראות מעבר
(א) עד שיוקמו מוסדות האגודה לפי התקנון, תיכון מועצה זמנית שיהיו לה כל הסמכויות המסורות למועצת האגודה לפי חוק זה.
(ב) חברי המועצה הזמנית יהיו נשיא האגודה ועשרים וחמישה חברים, שתשעה מהם יתמנו על ידי הממשלה ויתרם יתמנו על ידי הארגון הקיים. נשיא האגודה יהיה יושב ראש המועצה הזמנית.
(ג) המועצה הזמנית תקבע את סדרי עבודתה.
(ד) המועצה הזמנית תכהן עד כינון מועצת האגודה לפי התקנון, אך לא יותר משנה אחת מיום שנכנס חוק זה לתקפו.
(ה) ביום שנכנס התקנון לתקפו יעברו לאגודה כל הזכויות וההתחייבויות של הגופים המפורטים בתוספת לחוק זה ואותם הגופים יחדלו מהתקיים.
(ו) בסעיף זה -
"זכויות" של גוף מסויים פירושו - כל נכסים שבבעלותו או שבחזקתו של אותו גוף, מקרקעים ומטלטלים, כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת-הנאה שיש לו בכל נכס וכל החובות שחבים לו וכל ההתחייבויות הקיימות כלפיו.
"התחייבויות" של גוף מסויים פירושו - החובות שהוא חב בהם והתחייבויות שקיבל על עצמו כחוק.
9. ביטול
דבר המלך במועצה על אמנות ז'יניבה 1906 ו-1929 (ארצות-מנדט), 1937 - בטל.
10. ביצוע
שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה.
תוספת2


  1. ס"ח תש"י, 175; תשל"ו, 86; תשנ"א, 52; תשנ"ב, 166; תשס"ג, 197; תשס"ה, 974.
  2. הנוסח אינו מובא. הנוסח המלא מובא בספר החקיקה בבריאות, תברואה ומזון, 1993.
  3. סעיף 56 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג-2002 (ס"ח תשס"ג, 197) קובע:

"56. חוק מגן דוד אדום - תחילה והוראת מעבר
תחילתו של סעיף 7א בחוק מגן דוד אדום, כנוסחו בסעיף 55 לחוק זה, ביום כ"ח באדר א' התשס"ג (1 במרס 2003); עד ליום האמור תגבה האגודה כמשמעותה בחוק מגן דוד אדום, בעד השירותים שהיא נותנת סכומים בגובה הסכומים שגבתה כדין ערב תחילתו של חוק זה."רשימת 100 נושאים רלוונטיים נוספים

1. סירוב להחזיר כדור שנזרק לחצר פרטית
2. גניבה על ידי מורשה עורך דין
3. רשלנות תורמת של עובד ותיק
4. עונש על הצתה
5. עתירה לביטול הפקעה
6. חלוקת מכסת החלב בין יצרני החלב בישראל
7. ביטול פסק דין שניתן בהעדר
8. הסכם לרכישת משאית
9. זכויות יוצרים על תוכנה
10. איחור בתשלום קצבאות ביטוח לאומי
11. בקשה לעיכוב הליכים לפי חוק הבוררות
12. הפליה של עובד בגין שירות מילואים
13. האם מס רכישה חלק משווי העסקה
14. בקשה מעובד לבצע עבודה חריגה
15. כתב אישום מס הכנסה
16. ערעור על החלטת נציב הכבאות
17. קווי מהדרין בג''ץ
18. ביטוח פריצה לדירת קרקע
19. החלטה על מעצר עד תום ההליכים
20. בקשה למינוי מומחה רפואי נוסף
21. בקשה למינוי בורר
22. אשפוז פלילי
23. ערר על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים
24. סגירת שער חשמלי בכניסה למושב
25. בקשת רשות ערעור על החלטה לפנות נכס
26. נכות בגין תאונות רבות בצבא
27. היטל סלילה חיפה
28. הארכת מועד להגשת התנגדות
29. התיישנות תביעה לקצין התגמולים
30. מסירה כדין של התראת פשיטת רגל
31. הפרת חוזה לטובת צד שלישי
32. הנחה רטרואקטיבית ארנונה
33. קיזוז הפסדים לפי חוק עידוד השקעות
34. תניית אי תחרות בהסכם פירוק שותפות
35. תצ''ר - תכנית לצורכי רישום
36. בניה בניגוד לצו מינהלי
37. התיישנות ביטוח נכות
38. מהי חשבונית פיקטיבית
39. ביטול פסק דין בהעדר הגנה בגלל בעיות זיכרון
40. סילוק יד שכנים מהרכוש המשותף
41. מינוי מומחה למשפחת הרוג בתאונת דרכים
42. הפרת צו למניעת הטרדה מאיימת
43. תנאים לפטור מהפקדת ערבון
44. זכויות פלסטיני נשוי לתושבת קבע בישראל
45. MCT - זמן מינימלי החלפת טיסה
46. בקשה להטלת עיקול זמני
47. התנגדות הורים לטיפול רפואי בילד
48. חטיפת תיק ברחוב
49. החזר אגרת חינוך
50. נפילה ממנוף - נזקי רכוש
51. טענת פרעתי במימוש משכנתא
52. גניבת רכב - מעצר עד תום ההליכים
53. חוזה שכירות במבנה ללא היתר בניה
54. יעוץ לפני חתימה על חוזה שכירות
55. מיאסטניה גרביס בצבא
56. תקיפת סוהר על ידי אסיר
57. גניבה ממעביד
58. ביטול חוזה תוך זמן סביר
59. תפיסת מסמכים על ידי היאחב''ל למס הכנסה
60. הפסקת שימוש בקוקאין
61. הפרת זכויות יוצרים כרטיסי ברכה
62. צו הריסה לבית כנסת
63. פיצוי על נזקים בגלל נזילת מים
64. הפקדת ערובה לתושב הרשות הפלסטינית
65. אשם תורם בעבודה מסוכנת
66. קפנדריה - קיצור דרך
67. האם ערעור מעכב תשלום שנפסק בפסק דין
68. פיצוי לפי סעיף 197 על בניה ללא היתר
69. אכיפת הסכם מכר - צו מניעה
70. צו הגנה של חותן נגד החתן
71. ביטוח נהיגה בשכרות
72. פירוק שיתוף במקרקעין בין בני זוג
73. חובת חברת הביטוח לפרט את נימוקי הדחיה
74. חרק במזון
75. תביעה בנושא תקופת השכירות
76. הפקעה לפי פקודת הדרכים
77. הפרת זכויות יוצרים פסל
78. בקשה חוזרת למתן צו מניעה
79. צו העסקת נכי מלחמה
80. התיישנות חלק מתביעה
81. תאונת עבודה בשנת שבתון
82. בקשה להישפט על עבירת מהירות
83. פרסום תמונות ללא רשות - פיצוי 15,000 ש''ח
84. ביטול פסק דין מחמת טעות
85. דמי תיווך שכירות מלון
86. רשלנות עורך פטנטים
87. הכרה בחוב אבוד והוצאות פחת
88. ערר על חיוב במס רכישה
89. כתב אישום בעבירות מע''מ
90. קרבה משפחתית במועצה מקומית
91. ביטול הסכם קו חלוקה
92. נפילה לבור במדרכה
93. דמי היתר תחנת דלק
94. פגרת בית המשפט - התיישנות
95. צ'ק עם חותמת חברה ללא חתימה
96. רווחים שנצברו בביטוח מנהלים
97. פסק דין בהעדר הגנה בתביעה ממוכנת
98. חובת הנימוק בפיטורי צמצום
99. בקשת חייב לביטול מכירת מגרש
100. עבירות מס בישראל
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון