תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), התשנ''א-1991

תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), התשנ''א-1991

בתוקף סמכות לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) (נוסח חדש), התשמ''ג -1983 (להלן - הפקודה), ששר הבריאות נטל לעצמו לפי סעיף 32 לחוק-יסוד: הממשלה, וסמכות שר החקלאות לפי סעיפים 2 ו-7 לחוק הגנת הצומח, התשט''ז-1955 (להלן - החוק), אנו מתקינים תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''חומר הדברה'' - חומר כימי או תערובת חמרים כימיים, למעט דשנים וזבלים, המכילים חומר פעיל אחד או יותר, המיועדים למטרות כמפורט להלן:
(1) ויסות צמיחה, פריחה או פוריות בצמחים;
(2) מניעת מחלות חסר ומחלות אחרות של צמחים;
(3) שילוך עלים;
(4) ביעור, דחיה או משיכה של נגעים בצמחים, ויסות גידולם או מניעתם;
(5) ביעור, דחיה, משיכה או מניעה של טפילים חיצוניים פרוקי רגליים בבעלי חיים.
''מזון'' - כמשמעותו בסעיף 1 לפקודה;
''מספר CAS'' - מספרו של חומר ההדברה כמצויין בפנקס רישום השמות הכימיים של חמרים כימיים ונוסחתם, שמוציאה לאור האגודה הכימית האמריקנית;
''מפקח'' - כמשמעותו בפסקאות (1) עד (4) ו-(7) להגדרת ''מפקח'' שבפקודה וכמשמעותו בסעיף 10 לחוק;
''הקודקס'' - קודקס אלימנטריוס משנת 1986, מהדורה שניה, כרך 13, שפורסם בידי ארגון הבריאות העולמי וארגון המזון והחקלאות של האו''ם, כפי שיעודכן מזמן לזמן, ושהופקד לעיון הציבור בספריית משרד הבריאות, רח' דוד המלך 20, ירושלים, ובספרית האגף להגנת הצומח ולבקורת של משרד החקלאות בבית דגן;
''השיעור המותר'' - שיעור השארית המותר, לפי הענין -
(1) לגבי מזון המיוצר בישראל - שיעורו של חומר הדברה כמפורט בתוספת הראשונה או בתוספת השניה, לפי הענין;
(2) לגבי מזון המיובא לישראל - השיעור כמפורט בפסקה (1) או בקודקס;
(3) לגבי מזון שלא פורט בתוספת הראשונה, בתוספת השניה או בקודקס לענין חומר הדברה מסויים - שארית שאינה עולה על 10% מהרמה המרבית הנמוכה ביותר שפורטה בתוספת הראשונה, בתוספת השניה או בקודקס לאותו חומר ההדברה;
''שארית'' - סך הכל של חומר הדברה, תולדיו וחמרי הפירוק שלו כמפורט בתוספת השלישית;
''שיווק'' - העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה.
2. שארית מותרת
לא ייצר אדם לשם מכירה, לא ייבא ולא ישווק מזון המכיל או נושא עליו שארית, אלא אם כן שיעורה אינו עולה על השיעור המותר.
3. שאריות במזון מורכב
משמש מזון המפורט בתוספת הראשונה, בתוספת השניה או בקודקס (להלן - המצרך הראשון), להכנת מצרך מזון אחר, לרבות מצרך מזון המורכב מכמה מצרכי מזון אחרים (להלן - המצרך השני), יכול שמצרך המזון השני יכיל שארית שחדרה עקב השימוש במצרך הראשון, ובלבד שהיא לא תעלה על השיעור המותר.
4. מזון פסול (תיקון: תשנ''ה)
קבע המנהל כי מזון אינו עומד בדרישות תקנות אלה, יראו אותו מזון כבלתי ראוי למאכל אדם. לענין תקנה זו, ''המנהל'' - כל אחד מאלה או מי שהוא הסמיכו לכך, בכתב:
(1) ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות;
(2) מנהל שירות המזון במשרד הבריאות;
(3) מנהל האגף להגנת הצומח ולבקורת במשרד החקלאות;
(4) מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות.+
5. נטילת דוגמאות
מפקח רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לחצרים שבהם מגדלים צמחים, מייצרים, מכינים, מחסינים, אורזים או מוכרים מזון שחלות לגביו הוראות תקנות אלה וליטול דוגמאות ממנו או מכל תווית שנועדה לסימון המזון וכל כלי קיבול שבו אורזים מזון כאמור.
6. דיגום ובדיקה
דיגום ובדיקה של מזון לענין קביעת שיעור שארית של חמרי הדברה בהם יבוצעו כמפורט בחלקים 5 ו-6 של הקודקס.
7. ביטול
תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), התשל''א-1970 - בטלות.
8. תחילה3
תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן.
תוספת (תיקון: תשנ''ז)2


טור 1     טור 2     טור 3
מזון     שיעור מותר     קוד המזון
          בקודקס
מספר החומר בקודקס 177 CX
שם חומר ההדברה - אבמקטין          ABAMECTIN
מספר CAS: 65195-55-3
אבוקדו     0.02     0326 FL
אבטיח     0.01     0432 VC
אגוז אדמה     0.01     0697 SO
אגס     0.01     0230 FP
אפרסק     0.01     0247 FS
בצל     0.01     0386 VA
בשר     0.01     0096 MM
בשר, חלקי פנים     0.10     0105 MO
בשר, שומן     0.10     0100 MF
חלב     0.005     0106 ML
חציל     0.01     0440 VO
כותנה זרעים     0.01      0691 SO
כרפס     0.01     0624 VC
מלון     0.01      0046 VC
מלפפון     0.01      0424 VC
נקטרינה     0.02      0425 FS
עגבניה      0.02      0448 VO
ענבים     0.02      0269 VO
פלפל     0.02      0051 VO
פרי הדר     0.01      0001 FC
צמחי תבלין     0.01      0726 HH
תות שדה     0.02      0275 FB
תפוח     0.02      0226 FP
תפוח אדמה     0.01     0589 VR
מספר החומר בקודקס 055 CX
שם חומר ההדברה - אומתואט          OMETHOATE
מספר CAS: 1113-02-6
אספסת     0.2      1021 AL
בקיה     0.2     1029 AL
ביצים     0.02     0112 PE
בשר     0.02      0096 MM
בשר עוף     0.02      0110 PM
חלב     0.002      0106 ML
כותנה (זרעים)     0.1     0691 SO
ענבים     1      0269 FB
פרי הדר     2      0001 FCשם חומר ההדברה - אוקסדיקסיל     OXADIXYL
מספר :CAS 77732-09-3
בצל      0.02      0385 VA
חסה      0.02      0482 VL
מלון     0.1      0046 VC
מלפפון     0.02      0424 VC
עגבניה      0.02      0448 VO
ענבים     0.02      0269 FB
תפוח אדמה     0.02      0589 VRמספר החומר בקודקס 166 CX
שם חומר ההדברה - אוקסידמתון-מתיל
     OXYDEMETON-METHYL
מספר :CAS 301-12-2
אבטיח     0.2     0432 VC
אגס     0.2     0230 FP
אפונה     0.1     0063 VP
ביצים     0.05     0112 PE
בשר     0.05      0096 MM
בשר עוף     0.05      0110 PM
גויאבה     0.02      0336 FI
חלב     0.01      0106 ML
חציל     0.5     0440 VO
כותנה (זרעים)     0.1      0691 SO
כרוב     0.5      0041 VB
מלון     0.5      0046 VC
מלפפון     0.5      0424 VC
סלק מספוא     0.5      1051 AM
סלק סוכר     0.5      0596 VR
עגבניה      0.5      0448 VO
ענבים     0.2      0269 FB
פלפל     0.2      0051 VO
פרי הדר     0.5      0001 FC
קישוא     0.1      0431 VC
שזיף     0.5      0014 FS
שעועית     0.2      0526 VP
שקד     0.05      0660 TN
תפוח     1      0226 FP
תפוח אדמה     0.2      0589 VRמספר החומר בקודקס 126 CX
שם חומר ההדברה - אוקסמיל
מספר :CAS 23135-22-0
כרפס     5      0624 VS
תפוח אדמה     0.1      0589 VRמספר החומר בקודקס 056 CX
שם חומר ההדברה - אורתו-פנילפנול
ORTHO-PHENYLPHENOL
מספר :CAS 90-43-7
פרי הדר     10     0001 FCמספר החומר בקודקס 129 CX
שם חומר ההדברה - אזוציקלוטין     AZOCYCLOTIN
מספר CAS: 41083-11-8
אגוזי אדמה     1      0697 SO
אגס      2      0230 FP
חציל     0.1      0440 VO
כותנה, זרעים     0.1      0691 SO
עגבניה     0.1      0448 V0
תות שדה (לפרי)      0.5      0275 FB
תפוח     1      0226 FPמספר החומר בקודקס 002 CX
שם חומר ההדברה - אזינפוס-מתיל
AZINPHOS-METHYL
מספר CAS: 86-50-0
אבטיח     0.2      0432 VC
אגוזי אדמה     0.2      0697 SO
אגס     2      0230 FP
אספסת     5      1021 AL
אפרסמון     1      0307 FT
אפרסק     2      0247 FS
חסה     1      0482 VL
חציל     0.5      0440 VO
כותנה, זרעים     0.2      0691 SO
מלון     0.2      0046 VC
מלפפון     0.2      0424 VC
משמש     2      0240 FS
עגבניה     1      0448 VO
פרי הדר     2      0001 FC
קינרס     1      0620 VS
קישוא     0.2      0431 VC
שזיף     2      0014 FS
שקד     0.2      0660 TN
תירס מספוא     2      0645 AS
תלתן     5     1031 AL
תפוח     2      0226 FP
תפוח אדמה     0.05     0589 VR
תמר     1.5     0295 DFמספר החומר בקודקס 184 CX
שם חומר ההדברה - אטופנפרוקס ETOFENPROX
מספר CAS: 80844-07-1
אגס     1      0230 FP
אפרסק     1      0247 FS
חציל     2      0440 VO
מלפפון     2      0424 VC
ענבים     2      0269 FB
פרי הדר     0.2      0001 FC
שזיף      1      0014 FS
שקד     2      0660 TN
תות שדה (לפרי)     2      0275 FB
תפוח     1      0226 FPמספר החומר בקודקס 110 CX
שם חומר ההדברה - אימזליל      IMAZALIL
מספר :CAS 33555-44-0
אפרסמון     2      0307 FT
מלון     2      0046 VC
פרי הדר     5      0001 FCשם חומר ההדברה - אימידאכלופריד IMIDACLOPRID
מספר :CAS 138261-41-3
אבטיח     0.1      0432 VC
אפרסק     0.3      0247 FS
מלון      0.1     0046 VC
מלפפון     0.1      0424 VC
עגבניה     0.3      0448 VO
פקאן     0.3      0672 TN
פרי הדר     0.5     0001 FC
קישוא     0.1      0431 VC
שקד     0.3      0660 TN
תפוח     0.3      0226 FPשם חומר ההדברה - איסזופוס ISAZOFOS
מספר :CAS 42509-80-8
אגוזי אדמה     0.02      0697 SO
בטטה     0.02     0508 VRמספר החומר בקודקס 111 CX
שם חומר ההדברה - איפרודיון     IPRODIONE
מספר CAS: 36734-19-7
אגס     10      0230 FP
בצל     0.1      0385 VA
גזר     5      0577 VR
חסה     10      0482 VL
חציל     5      0440 VO
כותנה (זרעים)     0.1      0691 SO
כרוב     5      0040 VB
כרוב סיני     5      0467 VL
כרפס     5      0624 VS
מלפפון     5      0424 VC
מנגו     5      0345 FI
עגבניה     5      0448 VO
ענבים     10      0269 FB
פרי הדר (מינאולה)     1      0001 FC
קישוא     5      0431 VC
תות שדה (לפרי)     10      0275 FB
תירס מספוא     5      0645 AS
תפוח     10      0226 FP
תפוח אדמה     0.1     0589 VRמספר החומר בקודקס 117 CX
שם חומר ההדברה - אלדיקרב      ALDICARB
מספר :CAS 116-06-3
בצל     0.05      0385 VA
כותנה (זרעים)     0.1      0691 SO
פקאן     0.5      0672 TN
שום      0.05      0381 VA
תפוח אדמה     0.05      0589 VRמספר החומר בקודקס 122 CX
שם חומר ההדברה - אמיטרז      AMITRAZ
מספר :CAS 33089-61-1
אבטיח     0.5      0432 VC
אגוז אדמה     0.5      0697 SO
אגס     0.5      0230 FP
אפרסק     0.5      0247 FS
בשר     0.05      0096 MM
בשר (חלקי פנים)     0.2      0096 MO
חלב     0.01      0106 ML
חציל     0.5      0440 VO
כותנה (זרעים)     0.5      0691 SO
מלון      0.5     0046 VC
מלפפון     0.5      0424 VC
עגבניה     0.5      0448 VO
פרי הדר     0.5     0001 FC
שזיף     0.5      0014 FS
תות שדה (לפרי)     0.5      0275 FB
תפוח     0.5      0226 FPמספר החומר בקודקס 032 CX
שם חומר ההדברה - אנדוסולפן     ENDOSULFAN
מספר :CAS 115-29-7
אבוקדו     2      0326 FI
אבטיח     0.05     0432 VC
אגוז אדמה     0.05     0697 SO
אגס     2     0230 FP
אספסת     0.3      1021 AL
אפרסמון     2      0307 FT
אפרסק     1     0247 FS
בצל      2      0385 VA
בטטות     0.2      0508 VR
בקיה (חציר)     0.3      1209 AL
ברוקולי     0.5     0400 VB
בשר (על בסיס שומן)     0.004     0106 ML
חיטה (גרעינים)     0.2      0654 GC
חימצה     0.5      0524 VD
חלב (על בסיס שומן)     0.004     0106 ML
חסה     1      0482 VL
חציל     0.5      0440 VO
כותנה (זרעים)     1      0691 SO
כרוב     1      0041 VB
כרובית     0.5      0404 VB
לפת     0.1      0506 VR
מלון     0.05      0046 VC
מלפפון     0.05      0424 VC
מנגו     2      0345 FI
משמש     1      0240 FS
סלק מספוא     0.1      1051 AM
סלק סוכר     0.1      0596 VR
עגבניה     0.5      0448 VO
פקאן     0.2      0672 TN
פלפל     0.5      0051 VO
פרי הדר     0.5      0001 FC
צנון     0.1     0494 VR
צנונית     0.1     0494 VR
קינרס     2      0620 VS
קישוא     0.5      0431 VC
שזיף      1      0014 FS
שעועית      0.5      0526 VP
שקד     0.2      0660 TN
תירס מתוק     0.1      0447 VO
תלתן
תפוח     2      0226 FP
תפוח אדמה     0.2      0589 VR
תרד     2      0502 VLמספר החומר בקודקס 095 CX
שם חומר ההדברה - אצפייט     ACEPHATE
מספר :CAS 30560-19-1
אבטיח     5     0432 VC
בצל      0.05      0385 VA
חימצה     2      0524 VD
כותנה (זרעים)     2      0691 SO
כרוב     5      0041 VB
מלון     5      0046 VC
מנגו     2      0345 FI
עגבניה      5      0448 VO
פלפל     5      0051 VO
קולרבי     0.5     0405 CB
שום     0.5      0381 VA
תירס מספוא     2      0645 AS
תירס מתוק     2      0447 VO
תפוח     0.5      0226 FPשם חומר ההדברה - אתופרופ      ETHOPROP
מספר :CAS 12194-48-4
בננה      0.02      0327 FIמספר החומר בקודקס 035 CX
שם חומר ההדברה - אתוקסיקווין     ETHOXYQUIN
אגס      3      0230 FP
תפוח     3      0226 FPמספר החומר בקודקס 034 CX
שם חומר ההדברה - אתיון     ETHION
מספר :CAS 563-12-2
אגס     2     0230 FP
אפרסק     1      0247 FS
דלועיים (למעט מלון)     0.5      0045 VC
זית     0.5      0305 FT
מלון      2      0046 VC
ענבים     2      0269 FB
פירות גרעיניים     2      0009 FP
פרי הדר     2      0001 FC
שזיף      1      0014 FS
שעועית      2      0526 VP
תפוח     2      0226 FPמספר החומר בקודקס 107 CX
שם חומר ההדברה - אתיופנקרב     ETHIOFENCARB
מספר :CAS 29973-13-5
חציל      2      0440 VO
כרוב     2      0041 VB
כרובית     2      0404 VB
כרוב סיני     2      0467 VL
כרפס     2      0624 VS
מלפפון     1      0424 VC
פלפל      2      0051 VO
פרי הדר     5      0001 FC
פקאן      0.5      0672 TN
קישוא     1      0431 VC
תפוח     5      0226 FPמספר החומר בקודקס 106 CX
שם חומר ההדברה - אתפון ETHEPHON
מספר :CAS 16672-87-0
זית     0.1      0305 FT
כותנה (זרעים)     0.1      0691 SO
עגבניה      2      0448 VO
ענבים     2      0269 FB
שזיף      0.5      0014 FS
תפוח     5      0226 FPמספר החומר בקודקס 123 CX
שם חומר ההדברה - אתרימפוס     ETHRIMPHOS
מספר :CAS 38260-54-7
ענבים     0.2      0269 FBשם חומר ההדברה - בופירימאט BUPIRIMATE
מספר :CAS 41483-43-6
תפוח     1      0226 FPמספר החומר בקודקס 173 CX
שם חומר ההדברה - בופרופזין BUPROFEZIN
מספר :CAS 69327-76-0
אבטיח     0.3     0432 VC
אפרסמון     0.1      0307 FT
חציל      0.2      0440 VO
כותנה (זרעים)     0.1      0691 SO
מלון     0.3      0046 VC
מלפפון     0.3      0424 VC
ענבים     0.1      0269 FB
פלפל      0.3      0051 VO
פרי הדר     0.3      0001 FC
תפוח     0.1      0226 FPמספר החומר בקודקס 144 CX
שם חומר ההדברה - ביטרטנול     BITERTANOL
מספר :CAS 55179-31-2
אגס     1      0230 FP
שזיף      2      0014 FS
שסק     2      0028 FP
שקד     1      0660 TN
תפוח     1      0226 FPמספר החומר בקודקס 178 CX
שם חומר ההדברה - ביפנתרין BIFENTHRIN
מספר :CAS 82657-04-3
חציל      0.2      0440 VO
כותנה (זרעים)     0.02     0691 SO
עגבניה      0.2      0448 VO
תפוח אדמה     0.05      0589 VRמספר החומר בקודקס 155 CX
שם חומר ההדברה - בנאלקסיל     BENALAXYL
מספר :CAS 71616-11-4
בצל      0.2      0385 VA
גזר     0.05      0577 VR
כרוביים     0.5      0040 VB
מלפפון     0.05      0424 VC
ענבים     1      0269 FB
תפוח אדמה     0.02     0589 VRמספר החומר בקודקס 069 CX
שם חומר ההדברה - בנומיל     BENOMYL
מספר :CAS 804-35-2
נכלל בשאריות של קרבנדזיםשם חומר ההדברה - בנזוקסימייט     BENZOXIMATE
מספר :CAS 29104-30-1
תפוח      0.1     0226 FPשם חומר ההדברה - בנפורקרב          BENFURACARB
מספר :CAS 82560-51-1
אבטיח     0.01     0432 VC
בצל      0.01      0385 VA
גויאבה     0.01      0336 FI
חציל     0.01     0440 VO
כותנה (זרעים)     0.01      0691 SO
מלפפון     0.01      0424 VC
עגבניה      0.01      0448 VO
פלפל     0.01      0051 VO
פרי הדר     0.01      0001 FC
קישוא     0.01      0431 VC
שסק     0.01      0028 FP
תפוח     0.01      0226 FP
תפוח אדמה     0.01      0589 VRשם חומר ההדברה - ברומוקונזול           BROMUCONAZOLE
מספר :CAS 116255-48-2
אפרסק     0.05      0247 FS
ברוקולי     0.05     0400 VB
גזר     0.05      0577 VR
דלורית     0.05     4251 VC
כרובית     0.05      0404 VB
מלון     0.05      0046 VC
מלפפון     0.05      0424 VC
מנגו     0.05      0345 FI
עגבניה     0.05      0448 VO
פלפל     0.05      0051 VO
פפריקה     0.05      4299 VO
קישוא     0.05      0431 VC
תפוח     0.05      0226 FPמספר החומר בקודקס 070 CX
שם חומר ההדברה - ברומופרופילט     BROMOPROPYLATE
מספר :CAS 18181-80-1
אגס     5      0230 FP
חציל     1     0440 VO
פרי הדר     2      0001 FC
עגבניה     1      0448 VO
ענבים     2      0269 FB
שעועית     3      0526 VP
תות שדה (לפרי)     2      0275 FB
תפוח     5      0226 FPמספר החומר בקודקס 047 CX
שם חומר ההדברה - ברומיד אנאורגני INORGANIC BROMIDE
אבוקדו     75      0326 FI
בצל      30      0385 VA
דגניים (גרעינים)     50      0080 GC
חציל     75     0440 VO
מלפפון     100      0424 VC
עגבניה     75      0448 VO
פלפל     20      0051 VO
פקאן      30      0672 TN
פרי הדר     30      0001 FC
צימוקים     100      5263 DF
צמחי תבלין     400      0726 HH
קישוא     200      0431 VC
קטניות (גרעינים)     50     0070 VD
שקד     30      0660 TN
תות שדה (לפרי)     30      0275 FB
תמר     100      0295 DF
תפוח אדמה     30      0589 VRמספר החומר בקודקס 114 CX
שם חומר ההדברה - גואזטין      GUAZATINE
מספר :CAS 13516-27-3
פרי הדר     5      0001 FCמספר החומר בקודקס 020 CX
שם חומר ההדברה - 2, -4די      D4-, 2
מספר :CAS 94-75-7
חציל     0.2      0440 VO
פרי הדר     2      0001 FCמספר החומר בקודקס 022 CX
שם חומר ההדברה - דיאזינון     DIAZINON
מספר :CAS 333-41-5
אבוקדו     0.5      0326 FI
אבטיח     0.1      0432 VC
אגוזי אדמה     0.1      0697 SO
אגס     0.5      0230 FP
אספסת     0.5      1021 AL
אפונה      0.2      0063 VP
אפרסמון     0.5      0307 FT
בצל      0.05      0385 VA
בננה     0.5      0327 FI
ברוקולי     0.5     0400 VB
בשר (על בסיס שומן)     0.7     0096 MM
גזר     0.5      0577 VR
זית      2      0305 FT
חלב     0.02      0106 ML
חציל      0.5      0440 VO
כותנה (זרעים)     0.1      0691 SO
כרוב     2      0041 VB
כרובית     0.2      0404 VB
מלון     0.1      0046 VC
מלפפון     0.1      0424 VC
סלק מספוא     0.1      1051 AM
סלק סוכר     0.1      0596 VR
עגבניה      0.5      0448 VO
ענבים     0.5      0269 FB
פול     0.2      0522 VP
פירות גלעיניים     0.5      0012 FS
פלפל     0.05      0051 VO
פרי הדר     0.7      0001 FC
קולרבי     0.2     0405 VB
קישוא     0.05      0431 VC
רימון     0.5      0355 FI
שום     0.05      0381 VA
שעועית     0.2      0526 VP
תות שדה (לפרי)     0.1      0275 FB
תירס מתוק     0.02      0447 VO
תפוח     0.5      0226 FP
תפוח אדמה     0.01      0589 VRשם חומר ההדברה - דיאפנטיורון      DIAFENTHIURON
מספר :CAS 80060-09-9
אבטיח     0.05     0432 VC
חציל      0.05      0440 VO
כרוב     0.05      0041 VB
כרובית     0.05      0404 VB
מלון     0.05      0046 VC
מלפפון     0.05      0424 VC
עגבניה      0.05      0448 VO
פלפל     0.05      0051 VO
קישוא     0.05      0431 VC
תפוח אדמה     0.05      0589 VRשם חומר ההדברה - דיאתופנקרב      DIETHOFENCARB
מספר :CAS 87130-20-9
מלון     0.1      0046 VC
מלפפון     0.1      0424 VC
עגבניה      0.1      0448 VOמספר החומר בקודקס 082 CX
שם חומר ההדברה - דיכלופלואניד DICHLOFLUANID
מספר :CAS 1085-98-9
חציל      1      0440 VO
מלפפון     5      0424 VC
עגבניה      2      0448 VO
ענבים     1      0269 FB
שקד     1      0660 TN
תות שדה (לפרי)     2      0275 FBשם חומר ההדברה - דיכלופנתיון DICHLOFENTHION
מספר :CAS 97-17-6
אבטיח     0.05     0432 VC
אגוזי אדמה     0.05     0697 SO
בצל      0.05      0385 VA
כותנה (זרעים)     0.05      0691 SO
מלון     0.05      0046 VC
מלפפון     0.05      0424 VC
שעועית     0.05      0526 VPמספר החומר בקודקס 025 CX
שם חומר ההדברה - דיכלורווס     DICHLORVOS
מספר :CAS 62-73-7
אבטיח     0.1     0432 VC
אגס     0.1      0230 FP
אספסת     0.5      1021 AL
אפרסק     0.1      0247 FS
ביצים     0.05      0112 PE
בשר     0.05     0096 MM
בשר עוף     0.05      0110 PM
חבוש     0.1      0231 FP
חסה     0.5      0482 VL
חלב     0.02      0106 ML
חציל      0.5      0440 VO
מלון     0.1      0046 VC
מלפפון     0.5      0424 VC
משמש     0.1      0240 FS
נקטרינה     0.1     0245 FS
סלק אדום     0.5      0574 VR
עגבניה     0.5      0448 VO
ענבים     0.1      0269 FB
פלפל     0.5      0051 VO
פקאן      0.5      0672 TN
פרי הדר     0.1     0001 FC
צנון     0.5     0494 VR
צנונית     0.5     0494 VR
קישוא     0.5      0431 VC
שזיף      0.1      0014 FS
שעועית      0.5      0526 VP
שקד     0.5      0660 TN
תות שדה (לפרי)     0.1      0275 FB
תירס מספוא     0.1      0645 AS
תפוח     0.1      0226 FP
תפוח אדמה     0.5      0589 VR
תרד     0.1      0502 VLמספר החומר בקודקס 083 CX
שם חומר ההדברה - דיכלורן     DICLORAN
מספר :CAS 99-30-9
אפרסק     15      0247 FS
גזר     10      0577 VR
משמש     10      0240 FS
ענבים     10      0269 FBמספר החומר בקודקס 027 CX
שם חומר ההדברה - דימתואט     DIMETHOATE
מספר :CAS 60-50-5
אגס     1      0230 FP
אפונה     0.5      0063 VP
אפרסמון     2      0307 FT
אפרסק     2      0247 FS
זית     1      0305 FT
חציל     1      0040 VO
כותנה (זרעים)     0.05      0691 SO
מלפפון     2      0424 VC
משמש     2      0240 FS
עגבניה     1      0448 VO
פול     0.5      0522 VP
פלפל     1      0051 VO
פקאן      2      0672 TN
פרי הדר     2     0001 FC
קישוא     2      0431 VC
שזיף      0.5      0014 FS
תפוח     1      0226 FPשם חומר ההדברה - דימתרימול     DIMETHYRIMOL
מספר :CAS 5221-53-4
מלון     0.1      0046 VC
מלפפון     0.1      0424 VC
קישוא     0.1      0431 VCשם חומר ההדברה - דינובוטון     DINOBUTON
מספר :CAS 973-21-7
אבטיח     0.1      0432 VC
מלפפון     0.1      0424 VCשם חומר ההדברה - דיניקונזול     DINICONAZOLE
מספר :CAS 83657-24-3
אגס     0.05      0230 FP
אפרסק     0.05      0247 FS
מנגו     0.05      0345 FI
משמש     0.05      0240 FS
שזיף     0.05      0014 FS
שקד     0.05      0660 TN
תפוח     0.05      0226 FPמספר החומר בקודקס 130 CX
שם חומר ההדברה - דיפלובנזורון      DIFLUBENZURON
מספר :CAS 35367-38-5
תפוח     1      0226 FPשם חומר ההדברה - דיפנוקונזול      DIFENOCONAZOLE
מספר :CAS 119446-68-3
אגוזי אדמה     0.1     0697 SO
גזר     0.05      0557 VR
זית      0.1      0305 FT
כותנה (זרעים)     0.1      0691 SO
ענבים     0.1      0269 FB
שום     0.1      0381 VA
שסק     0.1     0228 FP
תפוח     0.1      0226 FP
תפוח אדמה     0.1      0589 VRמספר החומר בקודקס 030 CX
שם חומר ההדברה - דיפניל-אמין      DIPHENYL-AMINE
מספר :CAS 122-39-4
תפוח     5      0226 FPמספר החומר בקודקס 026 CX
שם חומר ההדברה - דיקופול     DICOFOL
מספר :CAS 00115-32-2
אבטיח     0.2      0432 VC
אגוזי אדמה     2      0697 SO
ביצים     0.05      0112 PE
בשר (על בסיס שומן)     0.5     0096 MM
בשר עוף (על בסיס שומן)     0.5      0110 PM
חלב (על בסיס שומן)     0.05      0106 ML
חציל     1      0440 VO
כותנה (זרעים)     2      0691 SO
מלון     0.2      0046 VC
מלפפון     0.5      0424 VC
סלק סוכר     0.2      0596 VR
עגבניה     1      0448 VO
ענבים     5      0269 FB
פרי הדר     5      0001 FC
קישוא     1      0431 VC
שעועית     2      0526 VP
תות שדה (לפרי)     1      0275 FBמספר החומר בקודקס 180 CX
שם חומר ההדברה - דיתיאנון     DITHIANON
מספר :CAS 3347-22-6
אגס     3      0230 FP
אפרסק     3      0274 FS
שקד     3      0660 TN
תפוח     3      0226 FPמספר החומר בקודקס 105 CX
שם חומר ההדברה - דיתיוקרבמטים     DITHIOCARBAMATES
מכיל שאריות של מאנב, זינב ומנקוזב
אבטיח     0.5      0432 VC
אגוזי אדמה     0.1      0697 SO
אספרגוס     0.1      0621 VS
אפרסק     3      0247 FS
בצל     0.5      0385 VA
גזר     0.5      0557 VR
חבוש     3      0231 FP
חיטה (גרעינים)     1      0654 GC
חימצה     0.5      0524 VD
חסה     5      0482 VL
חציל     3      0440 VO
כותנה (זרעים)     2      0691 SO
כרוב     5      0041 VB
כרובית     5      0404 VB
כרוב סיני     5      0467 VL
כרפס     5      0624 VS
כרתי     0.5     0384 VA
מלון     0.5      0046 VC
מלפפון     0.5      0424 VC
מנגו     2      0345 FI
משמש     3      0240 FS
נקטרינה     3     0245 FS
סלק סוכר     0.5      0596 VR
סלק מספוא     0.5      1051 AM
עגבניה     5      0448 VO
ענבים     5      0269 FB
פול     0.5      0522 VP
פטרוסלינון     1      0740 HH
פלפל     1     0051 VO
פרי הדר     1      0001 FC
שום     0.5      0381 VA
שעועית     0.5      0526 VP
צנונית     0.5     0494 VR
שקד     0.1      0660 TN
צמחי תבלין     5      0726 HH
תות שדה (לפרי)     3      0275 FB
תפוח     3      0226 FP
תפוח אדמה     0.2      0589 VRמספר החומר בקודקס 135 CX
שם חומר ההדברה - דלתאמטרין     DELTAMETHRIN
מספר :CAS 52918-63-5
אבטיח     0.2      0432 VC
אפרסק     0.1      0257 FS
בצל     0.01      0385 VA
גזר     0.01      0577 VR
חציל     0.2      0440 VO
ירקות שורש ופקעות     0.01      0075 VR
כותנה (זרעים)     0.1      0691 SO
כרפס     0.5      0624 VS
מלון      0.2      0046 VC
מלפפון     0.2      0424 VC
עגבניה     0.2      0448 VO
פלפל     0.2      0051 VO
קינרס     0.05      0620 VS
קישוא     0.2      0431 VC
שום     0.01      0381 VA
תפוח     0.05      0226 FP
תפוח אדמה     0.01      0589 VRמספר החומר בקודקס 046 CX
שם חומר ההדברה - הידרוגן-פוספיד     HYDROGEN-PHOSPHIDE
מספר :CAS 20859-73-8
דגניים (גרעינים)     0.1      0080 GC
כותנה (זרעים)     0.1      0691 SO
תירס מספוא     0.1      0645 ASשם חומר ההדברה - הקסאפלומורון     HEXAFLUMURONE
מספר :CAS 86479-06-3
אספסת     0.2      1021 AL
בטטה     0.1     0508 VR
בצל     0.1      0385 VA
גזר     0.1     0577 VR
כותנה (זרעים)     0.2      0691 SO
כרוב     0.5      0041 VB
כרוביים     0.5      0040 VB
כרובית     0.5      0404 VB
כרפס     0.5      0624 VS
לפת     0.5      0506 VR
סלק      0.2      0574 VR
עגבניה     0.5      0448 VO
פלפל     0.5      0051 VO
שמיר     0.05     0730 HH
תות שדה (לפרי)     0.1      0275 FB
תירס מספוא     0.1      0645 AS
תירס מתוק     0.2      0447 VO
תמר     2     0295 DF
תפוח אדמה     0.1     0589 VRמספר החומר בקודקס 170 CX
שם חומר ההדברה - הקסאקונאזול     HEXACONAZOLE
מספר :CAS 79983-71-4
אבטיח     0.01      0432 VC
אגוזי אדמה     0.01      0697 SO
אגס     0.1      0230 FP
אפרסק     0.01      0247 FS
חמנית (זרעים)     0.1     0702 SO
מלון      0.01      0046 VC
מלפפון     0.01      0424 VC
מנגו     0.01      0345 FI
משמש     0.01      0240 FS
עגבניה     0.01      0448 VO
ענבים     0.1      0269 FB
פלפל     0.01      0051 VO
קישוא     0.01      0431 VC
שום     0.01      0381 VA
שזיף      0.01      0014 FS
תות שדה (לפרי)     0.01      0275 FB
תירס מספוא     0.1      0645 AS
תפוח     0.1      0226 FPמספר החומר בקודקס 176 CX
שם חומר ההדברה - הקסיתיאזוקס     HEXYTHIAZOX
מספר :CAS 78578-05-0
אבטיח     0.3      0432 VC
אגס     0.5      0230 FP
חציל     0.3      0440 VO
כותנה (זרעים)     0.5      0691 SO
שקד     0.3      0660 TN
תפוח     0.5      0226 FPמספר החומר בקודקס 078 CX
שם חומר ההדברה - ואמידותיון     VAMIDOTHION
מספר :CAS 2275-23-2
פקאן     0.5      0672 TN
תפוח     1      0226 FPשם חומר ההדברה - טבוקונזול          TEBUCONAZOL
מספר :CAS 107534-96-3
אגוזי אדמה     0.05      0697 SO
בצל     0.05     0385 VA
גזר     0.05     0577 VR
חיטה (גרעינים)     0.2      0654 GC
חימצה     0.2      0524 VD
חמנית (זרעים)     0.2     0702 SO
חציל     0.05      0440 VO
כותנה (זרעים)     0.2      0691 SO
כרפס     0.05      0624 VS
מלפפון     0.05      0424 VC
משמש     0.05      0240 FS
עגבניה     0.05      0448 VO
ענבים     1      0269 FB
שום     0.05      0381 VA
שזיף      0.05      0014 FS
שסק     0.05     0228 FP
שקד     0.05      0660 TN
תירס מספוא     0.2      0645 AS
תפוח     0.5      0226 FP
תפוח אדמה     0.05     0589 VRשם חומר ההדברה - טטרדיפון     TETRADIFON
מספר :CAS 116-29-0
אבטיח     1      0432 VC
חציל     1      0440 VO
מלון      1      0046 VC
מלפפון     1      0424 VC
עגבניה     1      0448 VO
פרי הדר     2      0001 FC
קישוא     1      0431 VC
תפוח     5      0226 FPשם חומר ההדברה - טפלובנזורון     TEFLUBENZURON
מספר :CAS 83121-18-0
אגס     0.2      0230 FP
בטטה     0.1     0508 VR
זית     0.1      0305 FT
כותנה (זרעים)     0.2      0691 SO
כרוביים     0.5      0040 VB
כרפס     0.5      0624 VS
סלק     0.2      0574 VR
עגבניה     0.5      0448 VO
ענבים     1      0269 FB
פלפל      0.5      0051 VO
שזיף      0.2      0014 FS
שעועית      0.2      0526 VP
שקד     0.1      0660 TN
תירס מספוא     0.2      0645 AS
תירס מתוק     0.2      0447 VO
תמר     2      0295 DF
תפוח     0.2      0226 FP
תפוח אדמה     0.1     0589 VRמספר החומר בקודקס 168 CX
שם חומר ההדברה - טריאדימנול      TRIADIMENOL
מספר :CAS 55219-65-3
נכלל בשאריות של טריאדימפוןמספר החומר בקודקס 133 CX
שם חומר ההדברה - טריאדימפון     TRIADIMEFON
מספר :CAS 43121-43-3
אבטיח     0.1      0432 VC
אפרסק     0.5      0247 PS
גזר     0.1      0577 VR
דלעת     0.1      0429 VC
חיטה (גרעינים)     0.1      0654 GC
חציל     0.1      0440 VO
מלון      0.1      0046 VC
מלפפון     0.1      0424 VC
מנגו     0.05      0345 FI
עגבניה     0.5      0448 VO
ענבים     2      0269 FB
פלפל     0.1      0051 VO
קישוא     0.1      0431 VC
שום     0.05      0381 VA
תפוח     0.5      0226 FPשם חומר ההדברה - טריאזאמט          TRIAZAMATE
מספר :CAS 112143-82-5
פרי הדר     0.05      0001 FC
תפוח     0.05      0226 FPשם חומר ההדברה - טרידמורף          TRIDEMORPH
מספר :CAS 81412-43-3
אבטיח     0.1      0432 VC
מלון     0.1      0046 VC
מלפפון     0.1      0424 VC
קישוא     0.1      0431 VCמספר החומר בקודקס 066 CX
שם חומר ההדברה - טריכלורפון          TRICHLORFON
מספר :CAS 52-68-6
אבטיח     0.1      0432 VC
אגס     2      0230 FP
אספסת     0.3      1021 AL
אפרסמון     1      0307 FT
אפרסק     0.2      0247 FS
בשר     0.1      0096 MM
חבוש     2      0231 FP
חלב      0.05      0106 ML
חסה     0.5      0482 VL
חציל     0.05      0440 VO
כותנה (זרעים)     0.1      0691 SO
כרוב     0.5      0041 VB
כרובית     0.5      0404 VB
מלון     0.1      0046 VC
מלפפון     0.1      0424 VC
משמש     0.2      0240 FS
סלק סוכר     0.05      0596 VR
עגבניה     0.2      0448 VO
ענבים     0.5      0269 FB
פלפל     1      0051 VO
צנון     0.1     0494 VR
קינרס     0.1      0620 VS
קישוא     0.1      0431 VC
שזיף      0.2      0014 FS
שעועית     0.1      0526 VP
תות שדה (לפרי)     1      0275 FB
תירס מספוא     0.2      0645 AS
תלתן     0.3     1031 AL
תפוח     2      0226 FP
תפוח אדמה     0.2     0589 VR
תרד     0.5      0502 VLמספר החומר בקודקס 116 CX
שם חומר ההדברה - טריפורין     TRIFORINE
מספר :CAS 26644-46-2
אגס     2      0230 FP
חציל     0.5      0440 VO
מלון     0.5      0046 VC
מלפפון     0.5      0424 VC
מנגו     2      0345 FI
משמש     2      0240 FS
עגבניה     0.5      0448 VO
פלפל     0.5      0051 VO
קישוא     0.5      0431 VC
שקד     1      0660 TNשם חומר ההדברה - טריפלומורון      TRIFLUMORON
מספר :CAS 64628-44-0
אגס     0.5      0230 FP
כותנה (זרעים)     0.05      0691 SO
כרפס     0.05      0624 VS
ענבים     0.2      0269 FB
פלפל      0.05      0051 VO
קישוא     0.05      0431 VC
שעועית      0.05      0526 VP
תמר     2      0295 DF
תפוח     0.5      0226 FPשם חומר ההדברה - טריפלומיזול      TRIFLUMIZOLE
מספר :CAS 68694-11-1
אגס     0.5      0230 FP
דלעת     0.2      0429 VC
מלון     0.2      0046 VC
מלפפון     0.2      0424 VC
מנגו      0.5      0345 FI
קישוא     0.2      0431 VC
תפוח     0.5      0226 FPשם חומר ההדברה - יוניקונזול           UNICONAZOLE
מספר :CAS 83657-22-1
אבוקדו     0.05      0326 FI
שזיף      0.05     0014 FSמספר החומר בקודקס 156 CX
שם חומר ההדברה - כלופנטזין     CLOFENTEZINE
מספר :CAS 74115-24-5
אבטיח     1      0432 VC
חציל     1      0440 VO
מלון     1      0046 VC
מלפפון     1      0424 VC
עגבניה     1      0448 VO
פרי הדר     0.5      0001 FC
תות שדה (לפרי)     2      0275 FB
תפוח     0.5      0226 FPמספר החומר בקודקס 015 CX
שם חומר ההדברה - כלורמקוואט     CHLORMEQUAT
מספר :CAS 7003-89-6
אגס     3      0230 FP
חיטה (גרעינים)     5      0654 GC
חלב      0.1      0106 ML
פרי הדר     3      0001 FC
קש חיטה     50      0654 ASשם חומר ההדברה - כלורפלואזורון CHLORFLUAZURON
מספר :CAS 71422-67-8
אספסת     0.5      1021 AL
אפונה      0.2      0063 VP
ברוקולי     0.2     0400 VB
גזר     0.2      0577 VR
חסה     0.2      0482 VL
חציל     0.2      0440 VO
טרגון     0.1     0749 HH
כוסברה     0.1     0465 VL
כותנה (זרעים)     0.5      0691 SO
כרוב     0.2      0041 VB
כרוב סיני     0.2      0467 VL
כרובית     0.2      0404 VB
כרפס     0.2      0624 VS
לפת     0.2      0506 VR
מיורם     0.1     0736 HH
מלון     0.5      0046 VC
מלפפון     0.2      0424 VC
מרווה     0.1     0743 HH
עגבניה     0.2      0448 VO
עירית     0.1     0727 HH
פול     0.2      0522 VP
פלפל     0.2      0051 VO
צנון     0.2     0494 VR
קורנית     0.1     0750 DH
קינרס     0.2      0620 VS
קישוא     0.2      0431 VC
שומר     0.1     4747 HH
שעועית     0.2      0526 VP
תות שדה (לפרי)     0.1      0275 FB
תפוחי אדמה     0.5     0589 VRמספר החומר בקודקס 017 CX
שם חומר ההדברה - כלורפיריפוס      CHLORPYRIF0S
מספר :CAS 2921-88-2
אגס     0.5      0230 FP
אספסת     0.1      1021 AL
ביצים     0.05      0112 PE
בשר (על בסיס שומן)     2      0096 MM
חלב      0.01      0106 ML
חסה      0.1      0482 VL
כותנה (זרעים)     0.05      0691 SO
כרוב     0.05      0041 VB
כרוב סיני     0.05      0467 VL
סלק מספוא     0.05      1051 AM
סלק סוכר     0.05      0596 VR
עגבניה     0.5      0448 VO
ענבים     1      0269 FB
פלפל     0.5      0051 VO
פרי הדר     0.3      0001 FC
קינרס     0.05      0620 VS
תירס מספוא     0.05      0645 AS
תירס מתוק     0.05      0447 VO
תפוח     1      0226 FP
תפוח אדמה     0.05      0589 VRמספר החומר בקודקס 081 CX
שם חומר ההדברה - כלורתלוניל     CHLOROTHALONIL
מספר :CAS 1897-45-6
אגוזי אדמה     0.05      0697 SO
בצל     0.5      0385 VA
גזר     1      0577 VR
חיטה (גרעינים)     0.1      0654 GC
חימצה     1      0524 VD
כרפס     15      0624 VS
מלפפון     5      0424 VC
עגבניה     5      0448 VO
תות שדה (לפרי)     5      0275 FB
תפוח אדמה     0.2      0589 VRשם חומר ההדברה - כלורפרופם          CHLORPROPHAM
מספר :CAS 101-21-3
תפוח אדמה     5      0589 VRשם חומר ההדברה - לופנורון          LUFENURON
מספר :CAS 103055-07-8
חסה      0.05      0482 VL
כרובית     0.05      0404 VB
סלק אדום     0.05      0574 VR
ענבים     0.05      0269 FB
פלפל     0.05      0051 VO
קינרס     0.05      0620 VS
שעועית     0.05     0526 VP
תות שדה (לפרי)     0.05      0275 FBשם חומר ההדברה - מאנב     MANEB
מספר :CAS 12427-38-2
נכלל בשאריות של דיתיוקרבמטיםמספר החומר בקודקס 053 CX
שם חומר ההדברה - מווינפוס          MEVINPHOS
מספר :CAS 26718-65-0
תפוח     0.5      0229 FPמספר החומר בקודקס 054 CX
שם חומר ההדברה - מונוקרוטופוס     MONOCROTOPHOS
מספר :CAS 6923-22-4
אבטיח     0.1      0432 VC
אגס     1      0230 FP
זית     0.1      0305 FT
כותנה (זרעים)     0.1      0691 SO
מלון      0.5      0046 VC
שקד     0.1      0660 TN
תפוח     1      0226 FPמספר החומר בקודקס 138 CX
שם חומר ההדברה - מטלקסיל     METALAXYL
מספר :CAS 57837-19-1
בצל     2      0385 VA
גזר     0.05      0577 VR
חסה      2      0482 VL
כרוביים     0.5      0040 VB
כרוב סיני     0.5      0467 VL
מלפפון     0.5      0424 VC
עגבניה     0.5      0448 VO
ענבים     1      0269 FB
פרי הדר     5      0001 FC
תפוח אדמה     0.05      0589 VRמספר החומר בקודקס 181 CX
שם חומר ההדברה - מיקלובוטניל     MYCLOBUTANIL
מספר :CAS 88671-89-0
אבטיח     0.3      0432 VC
אגס     0.5      0230 FP
אפרסק     0.5      0247 FS
חציל     0.3      0440 VO
מלון     0.3      0046 VC
מלפפון     0.3      0424 VC
מנגו      0.5      0345 FI
משמש     0.2      0240 FS
נקטרינה     0.5     0245 FS
עגבניה     0.3      0448 VO
ענבים     1      0269 FB
פלפל     0.5      0051 VO
קישוא     0.3      0431 VC
שום     0.3      0381 VA
שזיף      0.2      0014 FS
שקד     0.2      0660 TN
תפוח     0.5      0226 FPמספר החומר בקודקס 102 CX
שם חומר ההדברה - מלאיק-הידרוזיד MALEIC-HYDRAZIDE
מספר :CAS 123-33-1
בצל     15      0385 VAמספר החומר בקודקס 049 CX
שם חומר ההדברה - מלתיון     MALATHION
מספר :CAS 121-75-5
אבטיח     3      0432 VC
אגס     2      0230 FP
אספסת     0.5      1021 AL
אפונה      0.5      0063 VP
אפרסק     2      0247 FS
ביצים     0.1      0112 PE
בצל     0.5      0385 VA
בקיה     0.5     1029 AL
בשר     4      0096 MM
זית     2      0305 FT
חבוש     2      0231 FP
חלב (על בסיס שומן)      0.5      0106 ML
חסה     1      0482 VL
חציל     0.5      0440 VO
כרוב     1      0041 VB
כרפס     1      0624 VS
לפת     0.5      0506 VR
מלון     3      0046 VC
מלפפון     3      0424 VC
משמש     2      0240 FS
סלק      0.5      0574 VR
עגבניה     3      0448 VO
ענבים     2      0269 FB
פול      2      0522 VP
פירות      2      0000 . 01A
פלפל     0.5      0051 VO
פרי הדר     4      0001 FC
צנון     0.5     0494 VC
צנונית     0.5     0494 VC
קינרס     5      0620 VS
קישוא     3      0431 VC
שום     0.5      0381 VA
שזיף      2      0014 FS
שעועית      2      0526 VP
פול      2     0522 VP
שקד     0.5      0660 TN
תפוח     2      0226 FP
תפוח אדמה     0.5      0589 VRמספר החומר בקודקס 050 CX
שם חומר ההדברה - מנקוזב     MANCOZEB
מספר :CAS 8065-67-5
נכלל בשאריות של דיתיוקרבמטיםשם חומר ההדברה - מתאם סודיום     METAM SODIUM
מספר :CAS 137-42-8
אבוקדו     0.05      0326 FI
אבטיח     0.05      0432 VC
אגוז אדמה     0.05      0697 SO
בצל     0.05      0385 VA
חסה     0.05      0482 VL
חציל     0.05      0440 VO
כרוביים     0.05      0040 VB
מלון     0.05      0046 VC
מלפפון     0.05      0424 VC
עגבניה     0.05      0448 VO
פלפל     0.05      0051 VO
השאריות מבוטאות כמתיל איזותיוציאנטמספר החומר בקודקס 094 CX
שם חומר ההדברה - מתומיל     METHOMYL
מספר :CAS 16752-77-5
אבטיח     0.2      0432 VC
אספסת     10      1021 AL
ברוקולי     2     0400 VB
בשר     0.02     0096 MM
גזר     0.1      0577 VR
חלב      0.02      0106 ML
חסה     5      0482 VL
חציל     0.2      0440 VO
כותנה (זרעים)     0.5      0691 SO
כרוב     5      0041 VB
כרובית     2      0404 VB
כרפס     2      0624 VS
מלון     0.2      0046 VC
מלפפון     0.2      0424 VC
סלק      0.1      0574 VR
סלק מספוא     0.1      1051 AM
סלק סוכר     0.1      0596 VR
עגבניה     1      0448 VO
ענבים     5      0269 FB
פלפל     1      0051 VO
צנון     0.1     0494 VC
צנונית     0.1     0494 VC
קינרס     2      0620 VS
קישוא     0.2      0431 VC
שעועית      2      0526 VP
תות שדה (לפרי)     2      0275 FB
תירס מספוא     0.05      0645 AS
תירס מתוק     2     0447 VO
תפוח אדמה     0.1      0589 VRמספר החומר בקודקס 051 CX
שם חומר ההדברה - מתידאתיון          METHIDATHION
מספר :CAS 950-37-8
אגס     1      0230 FP
אפרסק     0.2      0247 FS
זית     1      0305 FT
חבוש     0.5      0231 FP
כותנה (זרעים)     1      0691 SO
מנגו      0.2      0345 FI
משמש     0.2      0240 FS
פרי הדר     2      0001 FC
פרי הדר קליף     5      0003 FC
שקד     0.05      0660 TN
תפוח     0.5      0226 FPמספר החומר בקודקס 132 CX
שם חומר ההדברה - מתיוקארב          METHIOCARB
מספר :CAS 2032-65-7
אפרסק     0.05      0247 FS
אפונה      0.05      0063 VP
ביצים     0.05      0112 PE
בשר     0.05      0096 MM
גזר     0.05      0577 VR
גידולי מספוא     0.05      0165 AM
דלועיים     0.05      0045 VC
חימצה     0.05      0524 VD
חלב     0.05      0106 ML
חציל     0.05      0440 VO
כרוביים     0.05      0040 VB
כרפס     0.05      0624 VS
מנגו     0.05      0345 FI
סלק      0.05      0574 VR
סלק מספוא     0.05      1051 AM
סלק סוכר     0.05      0596 VR
עגבניה     0.05      0448 VO
ענבים     0.05      0269 FB
פירות סובטרופיים     0.05      0026 FT
פלפל     0.05     0051 VO
פרי הדר     0.05      0001 FC
צנון     0.05     0494 VR
קינרס     0.05      0620 VS
צמחי תבלין     0.05      0726 HH
תפוח אדמה     0.05      0589 VRמספר החומר בקודקס 186 CX
שם חומר ההדברה - מתיראם          METIRAM
מספר :CAS 9006-42-2

נכלל בשאריות של דיתיוקרבמטיםמספר החומר בקודקס 100 CX
שם חומר ההדברה - מתמידופוס     METHAMIDOPHOS
מספר :CAS 10265-92-6
אגוזי אדמה     0.1      0697 SO
אספסת     2      1021 AL
בצל     0.1      0385 VA
בקיה     2     1029 AL
ברוקולי     1     0400 VB
בשר     0.01     0096 MM
חימצה     0.05      0524 VD
חלב     0.01      0106 ML
חציל     1      0440 VO
כותנה (זרעים)     0.1      0691 SO
כרוב     1      0041 VB
כרובית     1      0404 VB
כרפס     1      0624 VS
מלון     0.5      0046 VC
מלפפון     0.5      0424 VC
סלק      0.05      0574 VR
סלק מספוא     0.05      1051 AM
סלק סוכר     0.05      0596 VR
עגבניה     1      0448 VO
פלפל     1      0051 VO
קישוא     0.5      0431 VC
שום     0.1      0381 VA
תלתן     2     1031 AL
תפוח אדמה     0.1      0589 VRשם חומר ההדברה - ניטרותל-איזופרופיל
     ISOPROPYL NITROTHAL
מספר :CAS 102552-74-6
תפוח     0.05      0226 FPמספר החומר בקודקס 67 CX
שם חומר ההדברה - סיהקסטין          CYHEXATIN
מספר :CAS 1861-40-1
אגס     2      0230 FP
אפרסק     1      0247 FS
חציל     0.1      0440 VO
כותנה (זרעים)     0.05      0691 SO
שעועית      0.2      0526 VP
שקד     1      0660 TN
תפוח     2      0226 FPמספר החומר בקודקס 146 CX
שם חומר ההדברה - סיהלותרין     CYHALOTHRIN
מספר :CAS 68085-85-8
חציל     0.2      0440 VO
כותנה (זרעים)     0.02      0691 SO
עגבניה     0.1      0448 VO
ענבים     0.2      0269 FB
פלפל     0.2      0051 VO
תפוח אדמה     0.02      0589 VRשם חומר ההדברה - סימוקסניל          CYMOXANIL
מספר :CAS 57966-95-7
בצל     0.05      0385 VA
חסה     0.05      0482 VL
מלון     0.05      0046 VC
מלפפון     0.05      0424 VC
עגבניה     0.05      0448 VO
ענבים     0.05      0269 FB
תפוח אדמה     0.05      0589 VRמספר החומר בקודקס 157 CX
שם חומר ההדברה - סיפלותרין     CYFLUTHRIN
מספר :CAS 68539-37-5
בצל     1      0385 VA
כותנה (זרעים)     0.05      0691 SO
מלפפון     0.5      0424 VC
עגבניה     0.5      0448 VO
פלפל     0.2      0051 VOשם חומר ההדברה - סיפרוקונזול          CYPROCONAZOLE
מספר :CAS 113096-99-4
אגוזי אדמה     0.05      0697 SO
אפרסק     0.05      0247 FS
חיטה (גרעינים)     0.05      0654 GC
חמנית (זרעים)     0.05     0702 SO
חציל     0.05      0440 VO
מנגו     0.05      0345 FI
עגבניה     0.05      0448 VO
שום     0.05      0381 VA
שזיף      0.05      0014 FS
תפוח     0.05      0226 FPמספר החומר בקודקס 118 CX
שם חומר ההדברה - סיפרמטרין      CYPERMETHRIN
מספר :CAS 52315-07-8
אפרסק     2      0247 FS
בצל     0.1      0385 VA
ברוקולי     1     0400 VB
גזר     0.05      0577 VR
חציל     0.2      0440 VO
ירקות שורש ופקעות     0.05      0075 VR
כותנה (זרעים)     0.2      0691 SO
כרוב     1      0041 VB
כרובית     1      0404 VB
כרפס     0.2      0624 VS
מלון     0.2      0046 VC
מלפפון     0.2      0424 VC
משמש     2      0240 FS
סלק      0.05      0574 VR
עגבניה     0.5     0448 VO
ענבים     0.5      0269 FB
פלפל     0.5      0051 VO
קישוא     0.2      0431 VC
שום     0.1      0381 VA
שקד     0.5      0660 TN
תפוח     2      0226 FP
תפוח אדמה     0.05      0589 VRמספר החומר בקודקס 169 CX
שם חומר ההדברה - סירומזין     CYROMAZINE
מספר :CAS 66215-22-8
אבטיח     0.2      0432 VC
אספסת     5      1021 AL
ביצים     0.2      0112 PE
בשר     0.05      0096 MM
בשר עוף     0.05      0110 PM
גזר     0.2      0577 VR
חלב     0.01      0106 ML
חציל     0.5      0440 VO
כרפס     5      0624 VS
מלון     0.2      0046 VC
עגבניה     0.5     0448 VO
ריחן     5     0722 HH
שעועית      1      0526 VPמספר החומר בקודקס 41 CX
שם חומר ההדברה - פולפאט     POLPET
מספר :CAS 133-07-3
אגס     10     0230 FP
גזר     0.02      0577 VR
מלפפון     0.5      0424 VC
תפוח     10      0226 FP
תפוח אדמה     0.02      0589 VRמספר החומר בקודקס 103 CX
שם חומר ההדברה - פוסמאט     PHOSMET
מספר :CAS 732-11-6
בשר (על בסיס שומן)     1      0096 MM
חלב (על בסיס שומן)     0.02      0106 MLמספר החומר בקודקס 061 CX
שם חומר ההדברה - פוספמידון     PHOSPHAMIDON
מספר :CAS 13171-21-6
אגס     0.5     0230 FP
אפונה      0.2      0522 VS
אפרסק     0.2      0247 FS
בצל     0.05      0385 VA
ברוקולי     0.2     0400 VB
גידולי מספוא     0.2      0165 AM
דגנים (גרעינים)     0.1      0080 CG
דלועיים     0.1      0045 VC
זית     0.1      0305 FT
חזרת     0.05     0583 VR
חימצה     0.2      0524 VD
חציל      0.1      0440 VO
כותנה (זרעים)     0.1      0691 SO
כרוב     0.2      0041 VB
כרובית     0.2      0404 VB
כרתי     0.2     0384 VA
לפת     0.05      0506 VR
סלק סוכר     0.05      0596 VR
סלק מספוא     0.05      1051 AM
עגבניה     0.1      0448 VO
ענבים     0.2      0269 FB
פול     0.2      0522 VP
פלפל     0.2      0051 VO
צנון     0.05     0494 VC
צנונית     0.05     0494 VC
קינרס     0.2      0620 VS
רימון     0.2      0355 FI
שום     0.05      0381 VA
שזיף      0.2      0014 FS
שעועית      0.2      0526 VP
תפוח     0.2      0226 FPשם חומר ההדברה - פוסתיל-אל     FOSETHYL-AL
מספר :CAS 39148-24-8
חסה     1      0482 VL
מלון     1      0046 VC
ענבים     5      0269 FB
מלפפון     2      0424 VC
פרי הדר     5      0001 FCמספר החומר בקודקס 141 CX
שם חומר ההדברה - פוקסים     PHOXIM
מספר :CAS 14816-18-3
בשר (על בסיס שומן)     0.2      0096 MM
דגנים (גרעינים)     0.05      0080 GC
חלב (על בסיס שומן)     0.05      0106 MLשם חומר ההדברה - פורתיוקרב          FORATHIOCARB
מספר :CAS 65907-30-4
אפרסק     0.1      0247 FS
בצל     0.1      0385 VA
זית     0.1      0305 FT
כותנה (זרעים)     0.1      0691 SO
מנגו     0.5      0345 FI
ענבים     0.1      0269 FB
פרי הדר     2      0001 FC
תפוח     0.1      0226 FPמספר החומר בקודקס 153 CX
שם חומר ההדברה - פירזופוס     PYRAZOPHOS
מספר :CAS 13457-18-6
אבטיח     0.1      0432 VC
מלון     0.1      0046 VC
מלפפון     0.1      0424 VC
קישוא     0.1      0431 VC
תפוח     1      0226 FPשם חומר ההדברה - פירימטאניל PYRIMETHANIL
מספר :CAS 53112-28-0
מלפפון     0.05      0424 VC
עגבניה     0.05      0448 VO
תות שדה (לפרי)     0.2      0275 FBמספר החומר בקודקס 86 CX
שם חומר ההדברה - פירימיפוס מתיל PIRIMIPHOS METHYL
מספר :CAS 29232-93-7
ביצים     0.2      0112 PE
בשר     0.05      0096 MM
דגנים (גרעינים)     10      0080 GC
חלב      0.05      0106 ML
כותנה (זרעים)     0.5      0691 SO
פרי הדר     2      0001 FCמספר החומר בקודקס 101 CX
שם חומר ההדברה - פירימיקרב               PIRIMICARB
מספר :CAS 23103-98-2
ביצים     0.05      0112 PE
ברוקולי     1     0400 VB
בשר     0.05      0096 MM
דגניים (גרעינים)     0.05      0080 GC
חלב      0.05      0106 ML
חסה     1      0482 VL
חציל      1      0440 VO
כותנה (זרעים)     0.05      0691 SO
כרוב     1      0041 VB
כרוב סיני     1      0467 VL
כרובית     1      0404 VB
כרפס     1      0624 VS
מלון     1      0046 VC
מלפפון     1      0424 VC
עגבניה     1      0448 VO
פלפל     1      0051 VO
פקאן     0.05      0672 TN
פרי הדר      0.05      0001 FC
קינרס     1      0620 VS
קישוא     1      0431 VC
תירס מספוא     0.05      0645 AS
תירס מתוק     0.05      0447 VO
תפוח     0.5      0226 FP
תפוח אדמה     0.05      0589 VRשם חומר ההדברה - פיריפנוקס               PYRIFENOX
מספר :CAS 1861-40-1
אבטיח     0.05     0432 VC
אגוזי אדמה     0.05      0697 SO
אגס     0.05     0230 FP
אפרסק     0.05      0247 FS
מלון     0.05      0046 VC
מלפפון     0.05      0424 VC
מנגו     0.05      0345 FI
נקטרינה     0.05     0245 FS
ענבים     0.05      0269 FB
פלפל     0.05      0051 VO
קישוא     0.05      0431 VC
תפוח     0.05      0226 FPשם חומר ההדברה - פיריפרוקסיפן           PYRIPROXYFEN
מספר :CAS 95737-68-1
אגס     0.01     0230 FP
אפרסמון     0.01      0307 FT
אפרסק     0.01      0247 FS
פרי הדר      0.01      0001 FC
זית     0.01      0305 FT
כותנה (זרעים)     0.01      0691 SO
שזיף      0.01      0014 FS
תפוח     0.01      0226 FPשם חומר ההדברה - פלוואלינאט            FLUVALINATE
מספר :CAS 69409-94-5
אגוזי אדמה     0.1     0697 SO
אפרסק     0.2     0247 FS
פקאן     0.05      0672 TN
פרי הדר     0.5     0001 FC
שזיף      0.2      0014 FS
שקד     0.1      0660 TNמספר החומר בקודקס 165 CX
שם חומר ההדברה - פלוסילזול            FLUSILAZOLE
מספר :CAS 85509-19-9
אגוזי אדמה     0.5     0697 SO
אגס     0.2     0230 FP
ענבים     0.5      0269 FB
פלפל     0.2      0051 VO
תירס מתוק     0.5      0447 VO
תפוח     0.2      0226 FPמספר החומר בקודקס 152 CX
שם חומר ההדברה - פלוציטרינאט     FLUCYTHRINATE
מספר :CAS 70124-77-5
אגוזי אדמה     0.2      0697 SO
אגס     0.5      0230 FP
אפרסמון     0.5      0307 FT
אפרסק     0.5      0247 FS
חציל     0.2      0440 VO
מלון     0.2      0046 VC
מלפפון     0.2      0424 VC
מנגו     0.5      0345 FI
ענבים     1      0269 FB
פקאן     0.2      0672 TN
קישוא     0.2      0431 VC
שזיף     0.5      0014 FS
שקד     0.2      0660 TNשם חומר ההדברה - פנאזקוין          FENAZAQUIN
מספר :CAS 120928-09-8
אבטיח     0.1     0432 VC
אפרסק     0.1      0247 FS
חציל     0.1      0440 VO
מלפפון     0.1      0424 VC
עגבניה     0.1      0448 VO
תפוח     0.1      0226 FPשם חומר ההדברה - פנארימול          FENARIMOL
מספר :CAS 60168-88-9
אבטיח     0.01     0432 VC
אפרסק     0.01      0247 FS
חציל     0.01      0440 VO
מלון     0.01      0046 VC
מלפפון     0.01      0424 VC
מנגו     0.01      0345 FI
עגבניה     0.01      0448 VO
ענבים     0.01      0269 FB
פלפל     0.01      0051 VO
קישוא     0.01      0431 VCשם חומר ההדברה - פנבוקונזול          FENBUCONAZOLE
מספר :CAS 114369-43-6
אגס     0.2     0230 FP
אפרסק     0.2      0247 FS
חיטה (גרעינים)     0.2      0654 GC
חסה     0.2      0482 VL
מלפפון     0.2      0424 VC
משמש     0.2      0240 FS
נקטרינה     0.2     0245 FS
עגבניה      0.2      0448 VO
ענבים     0.5      0269 FB
פלפל     0.2      0051 VO
פירות גלעיניים     0.2      0012 FS
שזיף     0.2      0014 FS
שקד     0.2      0660 TN
תפוח     0.2      0226 FPמספר החומר בקודקס 119 CX
שם חומר ההדברה - פנוואלראט     FENVALERATE
מספר :CAS 51630-56-1
כולל שאריות של Es-FENVALERATE
אספסת     20      1021 AL
אפרסק     5      0247 FS
בצל     0.05      0385 VA
ברוקולי     2     0400 VB
בשר (על בסיס שומן)     1      0096 MM
גזר     0.05      0577 VR
חלב (על בסיס שומן)      0.1      0106 ML
חציל     0.5      0440 VO
ירקות שורש ופקעות     0.05      0075 VR
כותנה (זרעים)     0.2      0691 SO
כרוב     3     0041 VB
כרובית     2      0404 VB
מלון     0.2      0046 VC
מלפפון     0.2      0424 VC
סלק      0.05      0574 VR
סלק מספוא     0.05      1051 AM
סלק סוכר     0.05      0569 VR
עגבניה     1      0448 VO
ענבים     0.5      0269 FB
פלפל     0.5      0051 VO
קינרס     0.2      0620 VS
שום      0.05      0381 VA
שעועית      0.1      0526 VP
תפוח     2      0226 FP
תפוח אדמה     0.05      0589 VRשם חומר ההדברה - פנוקסיקרב     FENOXYCARB
מספר :CAS 79127-80-3
אגס     0.05      0230 FP
זית     0.05      0305 FT
פרי הדר     0.2      0001 FC
תפוח     0.05      0226 FPמספר החומר בקודקס 040 CX
שם חומר ההדברה - פנטין               FENTIN
מספר :CAS 668-34-8
בצל     0.05      0385 VA
גזר     0.05      0577 VR
כותנה (זרעים)     0.05     0691 SO
תפוח אדמה     0.1      0589 VRמספר החומר בקודקס 037 CX
שם חומר ההדברה - פניטרותיון      FENITROTHION
מספר :CAS 122-14-5
ענבים     0.5      0269 FBשם חומר ההדברה - פנטהכלורו-פנול     PENTACHLORO-PHENOL
מספר CAS 608-93-5
משמש     0.05      0240 FS
שזיף     0.05      0014 FS
שקד     0.05      0660 TNמספר החומר בקודקס 085 CX
שם חומר ההדברה - פנאמיפוס     FENAMIPHOS
מספר :CAS 22224-92-6
אגוזי אדמה     0.05      0697 SO
בננה     0.1      0327 FI
ביצים     0.05      0112 PE
בשר     0.05      0096 MM
בצל     0.05      0385 VA
גזר     0.2      0577 VR
חיטה (זרעים)     0.05      0654 GC
חלב      0.05      0106 ML
מלון     0.05      0046 VC
מלפפון     0.2      0424 VC
עגבניה     0.2      0448 VO
ענבים     0.1      0269 FB
קישוא     0.2      0431 VC
שום      0.05      0381 VA
שזיף     0.05      0014 FS
תירס מספוא     0.05      0645 AS
תירס מתוק     0.05      0447 VO
תפוח אדמה     0.2      0589 VRשם חומר ההדברה - פנפירוקסימט FENPYROXIMATE
מספר :CAS 111812-58-8
אבטיח     0.05      0432 VC
אגס     0.1      0230 FP
אפרסק     0.1      0247 FS
חציל     0.05      0440 VO
מלפפון     0.05      0424 VC
נקטרינה     0.1     0245 FS
עגבניה      0.05      0448 VO
ענבים     0.05      0269 FB
פלפל     0.05      0051 VO
שעועית      0.05      0526 VP
תות שדה (לפרי)     0.05      0275 FB
תפוח     0.1      0226 FPשם חומר ההדברה - פנפרופימורף FENPROPIMORPH
מספר :CAS 67564-91-4
חיטה (גרעינים)     0.1      0654 GCמספר החומר בקודקס 185 CX
שם חומר ההדברה - פנפרופתרין      FENPROPATHRIN
מספר :CAS 64257-84-7
אבטיח     0.2      0432 VC
בצל     0.1      0385 VA
חציל     0.2      0440 VO
כותנה (זרעים)     1      0691 SO
מלון     0.2      0046 VC
מלפפון     0.2      0424 VC
סלק     0.1      0574 VR
עגבניה     1      0448 VO
פטרוסלינון     1     0740 HH
פירות גלעיניים     0.5      0012 FS
פלפל     1      0051 VO
תות שדה (לפרי)     1      0275 FBשם חומר ההדברה - פנקונזול PENCONAZOLE
מספר :CAS 66246-88-6
אבטיח     0.05      0432 VC
חציל     0.05      0440 VO
מלון     0.05      0046 VC
מלפפון     0.05      0424 VC
מנגו     0.05      0345 FI
עגבניה     0.1      0448 VO
ענבים     0.2      0269 FB
פלפל     0.05      0051 VO
קישוא     0.05      0431 VC
תות שדה (לפרי)     0.2      0275 FB
תפוח     0.05      0226 FPמספר החומר בקודקס 039 CX
שם חומר ההדברה - פנתיון     FENTHION
מספר :CAS 55-38-9
אגס     2      0230 FP
אפרסמון     2      0307 FI
אפרסק     2      0247 FS
בצל     0.1      0385 VA
דלועיים     0.2      0045 VC
חבוש     2      0231 FP
משמש     2      0240 FS
שזיף     1      0014 FS
שקד     1      0660 TN
תפוח     2      0226 FPמספר החומר בקודקס 161 CX
שם חומר ההדברה - פקלובוטרזול PACLOBUTRAZOL
מספר :CAS 76738-62-0
אבוקדו     0.05      0326 FIמספר החומר בקודקס 142 CX
שם חומר ההדברה - פרוכלורז      PROCHLORAZ
מספר :CAS 67747-09-5
אבוקדו     5      0326 FI
חציל     5      0440 VO
ליצ'י     1      0343 FI
מלפפון     0.5      0424 VC
מנגו     2      0345 FI
משמש     1      0240 FS
עגבניה     0.5      0448 VO
פרי הדר     5      0001 FC
רימון     1      0355 FI
שזיף     0.05      0014 FS
שקד     1      0660 TNשם חומר ההדברה - פרופינב          PROPINEB
מספר :CAS 12071-83-9
נכלל בשאריות של דיתיוקרבמטיםמספר החומר בקודקס 160 CX
שם חומר ההדברה - פרופיקונזול PROPICONAZOLE
מספר :CAS 60207-90-1
אפרסק     1      0247 FS
ביצים     0.05      0112 PE
בשר     0.05      0096 MM
בשר עוף     0.05      0110 PM
דגנים (גרעינים)     0.05      0080 GC
חלב      0.01      0106 ML
ענבים     0.5      0269 FBמספר החומר בקודקס 148 CX
שם חומר ההדברה - פרופמוקרב PROPAMOCARB
מספר :CAS 24579-73-5
ברוקולי     0.2     0400 VB
חסה     10      0482 VL
כרוב     0.1      0041 VB
כרובית     0.2      0404 VB
מלון     2      0046 VC
מלפפון     2      0424 VC
תפוח אדמה     0.2      0589 VRמספר החומר בקודקס 113 CX
שם חומר ההדברה - פרופרגיט       PROPARGITE
מספר :CAS 2312-35-8
אבטיח     0.5      0432 VC
אגוזי אדמה     0.1      0697 SO
חציל     0.5      0440 VO
כותנה (זרעים)     0.1      0691 SO
מלון     0.5      0046 VC
מלפפון     0.5      0424 VC
עגבניה     2      0448 VO
פלפל     1      0051 VO
קישוא     0.5      0431 VC
שעועית      2      0526 VP
תפוח     5      0226 FPשם חומר ההדברה - פרותיופוס       PROTHIOPHOS
מספר :CAS 34643-46-4
בצל     0.01      0385 VA
כרוב     0.01      0041 VB
כרובית     0.01      0404 VB
מלון     0.01      0046 VC
ענבים     1      0269 FB
פלפל     0.01      0051 VO
שום      0.01      0381 VAמספר החומר בקודקס 120 CX
שם חומר ההדברה - פרמטרין               PERMETHRIN
מספר :CAS 52645-53-1
אפרסק     2      0247 FS
ביצים     0.1      0112 PE
בצל     0.5      0385 VA
ברוקולי     2     0400 VB
בשר (על בסיס שומן)     1     0096 MM
בשר עוף     0.1      0110 PM
גידולי מספוא      10      0165 AM
חלב (על בסיס שומן)      0.1      0106 ML
חציל     1      0440 VO
כרוב     5      0041 VB
כרובית     0.5      0404 VB
כרפס     2      0624 VS
סלק      0.05      0574 VR
סלק סוכר     0.05      0596 VR
עגבניה     1      0448 VO
ענבים     2      0269 FB
פלפל     1      0051 VO
קינרס     1      0620 VS
קישוא     0.5      0431 VC
שעועית     1      0526 VP
תפוח     2      0226 FPמספר החומר בקודקס 058 CX
שם חומר ההדברה - פרתיון-אתיל PARATHION-ETHYL
מספר :CAS 56-38-2
כותנה (זרעים)     0.75      0691 SOשם חומר ההדברה - קדוסאפוס CADUSAFOS
מספר :CAS 95465-99-9
בננה     0.05      0327 FI
מלפפון     0.05      0424 VC
עגבניה     0.05      0448 VO
קישוא     0.05      0431 VCשם חומר ההדברה - קווינומתיונאט     QUINMETHIONATE
מספר :CAS 2439-01-2
אבטיח     0.1      0432 VC
אפרסק     0.1      0247 FS
גזר     0.1      0577 VR
חציל     0.1      0440 VO
מלון     0.1      0046 VC
מלפפון     0.1      0424 VC
משמש     0.1      0240 FS
עגבניה     0.1      0448 VO
ענבים     0.1      0269 FB
פלפל     0.1      0051 VO
קישוא     0.1      0431 VC
תפוח     0.5      0226 FPשם חומר ההדברה - קווינלפוס     QUINALPHOS
מספר :CAS 13593-03-8
כותנה (זרעים)     0.01      0691 SOמספר החומר בקודקס 064 CX
שם חומר ההדברה - קווינטוזן      QUINTOZENE
מספר :CAS 82-68-8
אגוזי אדמה     2      0697 SO
כותנה (זרעים)     0.03      0691 SO
סלק מספוא     0.2      1051 AM
סלק סוכר     0.2      0596 VR
שעועית     0.01      0526 VP
תפוח אדמה     0.2      0589 VRמספר החומר בקודקס 007 CX
שם חומר ההדברה - קפטן      CAPTAN
מספר :CAS 133-06-2
אגס     10      0230 FP
אפרסמון     10      0307 FT
אפרסק     5      0247 FS
חבוש     25      0231 FP
משמש     15      0240 FS
ענבים     5      0269 FB
פרי הדר     15      0001 FC
שזיף     5      0014 FS
שסק     10      0228 FP
שקד     5      0660 TN
תות שדה (לפרי)     15      0275 FB
תפוח     10      0226 FPמספר החומר בקודקס 145 CX
שם חומר ההדברה - קרבוסולפן      CARBOSULFAN
מספר :CAS 55285-14-8
אבטיח     0.1      0432 VC
בצל     0.1      0385 VA
בקיה     5     1029 AL
בשר     0.05      0096 MM
ברוקולי     0.2     0400 VB
חלב      0.05      0106 ML
חציל     0.1      0440 VO
כרוב     0.5      0041 VB
כרובית     0.2      0404 VB
כרוב סיני     0.1      0467 VL
כותנה (זרעים)     0.1      0691 SO
מלפפון     0.1      0424 VC
מנגו     0.5      0345 FI
נקטרינה     0.1     0245 FS
עגבניה      0.1      0448 VO
ענבים     0.1      0269 FB
פלפל     0.1      0051 VO
פרי הדר     2      0001 FC
קישוא     0.1      0431 VC
שום     0.1      0381 VA
שזיף     0.1      0014 FS
תלתן     5     1031 AL
תפוח     0.1      0226 FPמספר החומר בקודקס - 072 CX
שם חומר ההדברה - קרבנדזיס     CARBENDAZIM
מספר :CAS 10605-21-7
כולל גם שאריות של בנומיל
אבטיח     2      0432 VC
אגוזי אדמה     0.1      0697 SO
אגס     5      0230 FP
בננה     1      0327 FI
בצל     2      0385 VA
חסה     5      0482 VL
חציל     0.5      0440 VO
כרפס     2      0624 VS
מלון     2      0046 VC
מלפפון     0.5      0424 VC
משמש     2     0240 FS
סלק סוכר     5      0596 VR
עגבניה     0.1      0448 VO
ענבים     5      0269 FB
פלפל     5      0051 VO
פרי הדר     10      0001 FC
קישוא     0.5      0431 VC
שזיף     2      0014 FS
שקד     0.1      0660 TN
תות שדה (לפרי)     5      0275 FB
תפוח     5      0226 FPמספר החומר בקודקס 008 CX
שם חומר ההדברה - קרבריל          CARBARYL
מספר :CAS 63-25-2
אגס     5      0230 FP
ביצים     0.5      0112 PE
בשר עוף     0.5      0110 PM
חלב      0.1      0106 ML
כותנה (זרעים)     1      0691 SO
ענבים     5      0269 FB
פרי הדר     7      0001 CF
תפוח     5      0226 FP
תפוח אדמה     0.2      0589 VRמספר החומר בקודקס 065 CX
שם חומר ההדברה - תיאבנדזול      THIABENDAZOLE
מספר :CAS 148-79-8
אגס     10      0230 FP
בננה     3      0327 FI
בשר     0.1      0096 MM
זית     0.1      0305 FT
חיטה (גרעינים)     0.2      0654 GC
חלב      0.1      0106 ML
כרפס     3      0624 VS
סלק סוכר     5      0596 VR
פקאן     0.2      0672 TN
פרי הדר     10      0001 FC
תות שדה (לפרי)     3      0275 FB
תפוח     10      0226 FP
תפוח אדמה     5      0589 VRשם חומר ההדברה - תיופנט מתיל THIOPHANATE METHYL
מספר :CAS 23564-05-8
נכלל בשאריות קרבנדזיםשם חומר ההדברה - תיוציקלם               THIOCYCLAM
מספר :CAS 31895-21-3
אבטיח     0.05      0432 VC
כרוב     0.05      0041 VB
כרובית     0.05      0404 VB
כרפס     0.05      0624 VS
מלון     0.05      0046 VC
מלפפון     0.05      0424 VC
עגבניה     0.05      0448 VO
פלפל     0.05      0051 VO
קישוא     0.05      0431 VC
שעועית     0.05      0526 VP


תוספת שניה (תיקון: תשנ''ח)
(תקנות 1 ו-2)

שיעור מותר של חומרי הדברה במזון הנובעים משימוש לא מכוון או זיהום סביבתי
(בחלקים למיליון kg)/mg)

טור 1     טור 2     טור 3
מזון     שיעור מותר     קוד המזון
          בקודקס
     
מספר החומר בקודקס 001 CX
שם חומר ההדברה - אלדרין & דיאלדרין
     ALDRIN & DIELDRIN
מספר :CAS 60-57-1, 309-00-2
ביצים     0.1      0112 PE
בשר, ובשר עוף     0.2      0096 MM
(על בסיס שומן)
גזר     0.1      0557 VR
דגניים (גרעינים)     0.02      0080 GC
חלב (על בסיס שומן)     0.006      0106 MLמספר החומר בקודקס 012 CX
שם חומר ההדברה - כלורדן               CHLORDANE
מספר :CAS 57-74-9
אגוזי אדמה     0.02      0697 SO
בננה     0.02      0327 FI
פירות וירקות     0.02     0003 . 02Aמספר החומר בקודקס 021 CX
שם חומר ההדברה - די.די.טי.                    .D.D.T
מספר :CAS 50-29-3
ביצים     0.1      0112 PE
בשר (על בסיס שומן)     1      0096 MM
דגנים (גרעינים)     0.1      0080 GC
חלב (על בסיס שומן)     0.02      0106 LM
כותנה (זרעים)     0.1      0691 SOמספר החומר בקודקס 033 CX
שם חומר ההדברה - אנדרין                    ENDRIN
מספר :CAS 72-20-8
בשר (על בסיס שומן)     0.1      0096 MM
בשר עוף (על בסיס שומן)     0.1      0010 PM
חלב (על בסיס שומן)     0.0008      0106 ML


מספר החומר בקודקס 043 CX
שם חומר ההדברה - הפטכלור HEPTACHLOR
מספר :CAS 76-44-8
ביצים     0.05     0112 PE
בשר (על בסיס שומן)     0.2      0096 MF
בשר עוף (על בסיס שומן)     0.2      0110 PM
דגנים (גרעינים)     0.02      0080 GC
חלב (על בסיס שומן)     0.006      0106 ML
כותנה (זרעים)     0.02      0691 SO


מספר החומר בקודקס 048 CX
שם חומר ההדברה - לינדן LINDANE
מספר :CAS 58-89-9
ביצים     0.1     0112 PE
בשר עוף (על בסיס שומן)     0.7      0110 PM
גזר     0.2     0557 VR
דגי מים מתוקים     0.1      0115 WF
חלב (על בסיס שומן)     0.01      0106 ML


תוספת שלישית (תיקון: תשנ''ח)
(תקנה 1)

חומרי הדברה, תולדיהם וחומרי פירוקם

שארית (כלשונה בקודקס)      חומר הדברה     
Sum of Avermectin B1a, Avermectin B1b and delta-8, 9 isomer of Avermectin Bla     Abamectin     
          
Acephate     Acephate     
          
D2,4-     D2,4-     
          
Sum of Aldicarb, its sulphoxide and its sulphone, expressed as Aldicarb     Aldicarb     
          
Sum of HHDN and HEOD      Aldrin & Dieldrin     
          
Sum of Amitraz (calculated as N- (2,4-dimethylphenyl)-N -methylformamidine and N-2,4-dimethylphenyl)-N’ -methylformamidine     Amitraz     
          
Azinphos-methyl     Azinphos-methyl     
          
Sum of Azocyclotin, Cyhexatin and Dicylohexatin oxide expressed as Cyhexatin     Azocyclotin      
          
Benalaxyl     Benalaxyl     
          
See Carbosulfan     Benfuracarb     
          
See Carbendazim     Benomyl     
          
Benzoximate     Benzoximate     
          
Bifenthrin     Bifenthrin     
          
Bitertanol     Bitertanol     
          
Bromopropylate     Bromopropylate     
          
Bromuconazole     Bromuconazole     
          
Bopirimate     Bopirimate     
          
Cadusafos     Cadusafos     
          
Captan     Captan     
          
Carbaryl     Carbaryl     
          
Dichlorvos     Dichlorvos     
          
Dicofol     Dicofol     
          
Diethofencarb     Diethofencarb     
          
Difenconazole     Difenconazole     
          
Diflubenzuron     Diflubenzuron     
          
Dimethirimol     Dimethirimol     
          
Dimethoate     Dimethoate     
          
Diniconazole     Diniconazole     
          
Dinobuton     Dinobuton     
          
Diphenylamine     Diphenylamine     
          
Dithianon     Dithianon     
          
CS arising from Ethylenebisdithiocarbamates (Maneb or Mancozeb)     Dithiocarbamates     
          
Endosulfan and Endosulfan sulphate     Endosulfan     
          
Sum of Endrin and delta-keto-endrin      Endrin     
          
Ethephon     Ethephon     
          
Sum of Ethiofencarb, its sulphoxide and sulphone expressed as Ethiofencarb     Ethiofencarb      
          
Ethion     Ethion     
          
Ethofenprox     Ethofenprox     
          
Ethoprop     Ethoprop     
Ethoxyquin      Ethoxyquin     
          
Sum of Etrimphos and its oxygen analogue      Etrimphos     
          
Fenbuconazole     Fenbuconazole     
          
Fenazaquin     Fenazaquin     
          
Sum of Fenamiphos, its sulphoxide and sulphone, expressed as Fenamiphos     Fenamiphos     
          
Fenarimol     Fenarimol     
          
Fenitrothion     Fenitrothion     
          
Fenoxycarb     Fenoxycarb     
          
Fenopropathrin     Fenpropathrin     
          
Fenpyroxymate     Fenpyroxymate     
          
Fenopropimorph     Fenopropimorph     
          
Sum of Fenthion, its oxygen analogue and their sulphoxides and sulphones, expressed as Fenthion      Fenthion      
          
Sum of Fentin, Fentin-acetate, Fentin-chloride and Fentin-hydroxide, expressed as Fentin-hydroxide     Fentin acetate      
          
Fenvalerate     Fenvalerate     
          
Flucytrinate     Flucytrinate     
          
Flusilazol     Flusilazol     
          
Fluvalinate     Fluvalinate     
          
Folpet     Folpet     
          
Fosetyl-Al     Fosetyl-Al     
          
Furathiocarb     Furathiocarb     
          
Guazatine     Guazatine     
          
Sum of Heptachlor and epoxide Heptachlor     Heptachlor     
          
Hexaconazole     Hexaconazole     
          
Hexaflumuron     Hexaflumuron     
          
Hexythiazox     Hexythiazox     
          
All phosphides, expressed as hydrogen phosphide     Hydrogen phosphide     
          
Imazalil     Imazalil     
          
Imidacloprid Determined and expressed as sources bromide ion from all sources     Imidacloprid Inorganic Bromide     
          
Iprodione     Iprodione     
          
Isazofos     Isazofos     
          
gamma-HCH     Lindane     
          
Lufenuron     Lufenuron     
          
Malathion     Malathion     
          
Sum of free and conjugated maleic hydrazide expressed as maleic hydrazide     Maleic hydrazide     
          
see Dithiocarbamates     Mancozeb     
          
see Dithiocarbamates     Maneb     
          
Metalaxyl     Metalaxyl     
          
Methyl isocyanate     Metham sodium     
          
Methamidophos (including residues derived from Asephate)      Methamidophos     
          
Methidathion     Methidathion     
          
Sum of Methiocarb, its sulphoxide and its sulphone, expressed as Methiocarb     Methiocarb     
          
Sum of Methomyl and methyl hydroxythioacetimidate (''Methomyl oxime'') expressed as Methomyl     Methomyl     
          
see Dithiocarbamates     Metiram     
          
Mevinphos     Mevinphos     
          
Monocrotophos     Monocrotophos     
          
Myclobutanil     Myclobutanil     
          
Sum of S-Nitro-isophthalic acid and S-Nitro-isopropyl ester expressed as Nitrothal-isopropyl      Nitrothal isopropyl     
          
Omethoate     Omethoate     
          
Sum of 2-phenylphenol and 2-phenylphenate, expressed as 2-phenylphenol     Orthophenyl phenol     
          
Oxadixyl     Oxadixyl     
          
Oxamyl     Oxamyl     
          
Sum of Demeton-S-methyl and Demeton-S-methylsulphone expressed as Demeton-S-methyl     Oxydemeton methyl     
          
Paclobutrazol     Paclobutrazol     
          
Parathion     Parathion     
          
Penconazole     Penconazole     
          
Pentachlorophenol     Pentachlorophenol     
          
Permethrin (sum of isomers)     Permethrin     
          
Sum of Phosmet and its oxygen analogue (fat-soluble residue)     Phosmet     
          
Sum of Phosphamdion (E-and Z-isomers) and N-desmethyl-phosphamidon (E and Z - isomers)     Phosphamidon     
          
Phoxim     Phoxim     
          
Sum of Pirimicarb, demethyl-pirimicarb and N-formyl-(methylamino) analogue (demethyl-formamido-pirimicarb)     Pirimicarb     
          
Pirimiphos methyl     Pirimiphos methyl     
          
Sum of Prochloraz and its metabolites containing the 2, 4, 6-trichlorophenol moiety expressed as Prochloraz     Prochloraz     
          
Propamocarb (base)     Propamocarb     
          
Propargite     Propargite     
          
Propiconazole     Propiconazole     
          
see Dithiocarbamates     Propineb     
          
Prothiophos     Prothiophos     
          
Pyrazophos     Pyrazophos     
          
Pyrifenox     Pyrifenox     
          
Pyriproxyfen     Pyriproxyfen     
          
Pyrimethanil     Pyrimethanil     
          
Quinomethionate     Quinomethionate     
          
Quintozene     Quintozene     
          
Quinalphos     Quinalphos     
          
Tebuconazole     Tebuconazole     
          
Teflubenzuron     Teflubenzuron     
          
Tetradifon     Tetradifon     
          
Thiabendazole     Thiabendazole     
          
Thiocyclam     Thiocyclam     
          
see Carbendazim     Thiophonate methyl     
          
Sum of Triadimefon and Triadimenol     Triadimefon     
          
Triadimenol     Triadimenol     
          
Triazamate     Triazamate     
          
Trichlorfon     Trichlorfon     
          
Tridemorph     Tridemorph     
          
Triflumizole     Triflumizole     
          
Triflumuron     Triflumuron     
          
determined as chloral hydrate and expressed as Triforine     Triforine     
          
Uniconazole     Uniconazole     
          
Sum of Vamidothion, its sulphoxide and sulphone expressed as Vamidothion     Vamidothion     

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חרק במזון

 2. עבירות מזון

 3. גוף זר באוכל

 4. שקילת מזון בסופר

 5. פיצוי על אוכל פגום

 6. עודף על תלושי מזון

 7. גוף זר בבקבוק שתיה

 8. הצעת חוק רשות המזון

 9. חוב למפעל ייצור מזון

 10. מכירת עסק בתחום המזון

 11. תביעה בנושא תוספי מזון

 12. עצם בגרון בגלל אכילת דג

 13. בדיקת יעילות תוספי תזונה

 14. סימון כמות מלח על מוצרי מזון

 15. הצעת חוק תוספי מזון לתינוקות

 16. מתקני שתייה בבניינים ציבוריים

 17. תקנות בריאות העם (בדיקת מזון מיובא), תשל''ח-1978

 18. פקודת בריאות הציבור (מזון) (נוסח חדש), התשמ"ג-1983

 19. תקנות בריאות הציבור (מזון) (גירום בשר), התשמ''ד-1984

 20. תקנות בריאות הציבור (מזון) (חמרי אריזה), תשל''ז-1977

 21. תקנות בריאות הציבור (מזון) (בשר מעובד), התשנ''ג-1993

 22. תקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), התשמ''א-1981

 23. תקנות בריאות הציבור (מזון) (מסירת ממצאים), תש''ם-1980

 24. תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון), התשס''א-2001

 25. תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור אריזה), תשל''ט-1979

 26. תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתיה), התשמ''ג-1983

 27. תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי תזונה), התשנ''ז-1997

 28. תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון גלוטן), התשנ''ו-1996

 29. תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), התשנ''ג-1993

 30. תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי-שתיה), תשל''ד-1974

 31. תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת כספית בדגים), תשל''ט-1979

 32. תקנות בריאות הציבור (מזון) (תנאי ייצור נאותים), התשנ''ג-1993

 33. תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), התשנ''א-1991

 34. תקנות בריאות הציבור (מזון) (מיקוטוקסינים במזון), התשנ''ו-1996

 35. תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תחליף לחלב-אם), התש''ן-1990

 36. תקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתיה), התשנ''ה-1995

 37. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איכות מזון), התשמ''ח-1988

 38. תקנות בריאות הציבור (מזון) (סגירה של אריזות מזון), התשנ''ג-1992

 39. תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת היסטמינים בדגים), התשמ''ג-1983

 40. תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון אזהרה מסכנת חנק), התשס''ו-2006

 41. תקנות בריאות הציבור (מזון) (אריזת מזון המכילה חפץ), התשנ''ה-1995

 42. תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור שימוש בשאריות מזון), תשל''ט-1979

 43. תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון), תשל''ח-1978

 44. תקנות בריאות העם (צרכי מזון) (פיסטור ביצים, ייבושן, הקפאתן והשימוש בהן), תשל''ט-1979

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון