תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), התשס''א-2001

תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), התשס''א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו-173 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש''ל-1970 (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל''ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''מכונה'' - כהגדרתה בפקודה;
''מכירה'' - לרבות השכרה, מסירה לשימוש או לשם מכירה, הצגה לשם מכירה או לשם קידום מכירה;
''מפעל'' - כמשמעותו בפקודה;
''מפקח עבודה'' - כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי''ד-1953;
''פריט'' - כל אחד מהפריטים המפורטים בתוספת הראשונה;
''סוכן'' - מי שעוסק בתיווך בין יצרן הפריט לבין מקבלו;
''תקן'' - תקן כהגדרתו בסעיף 6(א) לחוק התקנים, התשי''ג-1953 (להלן - חוק התקנים), ותקן רשמי כהגדרתו בסעיף 8(א) לחוק התקנים.
2. איסור מכירה
(א) לא ימכור אדם לשימוש במפעל מכונה או פריט שאינו ממלא אחר דרישות הפקודה, תקנותיה או התקן, הכל כמפורט בתוספת השניה.
(ב) מפקח עבודה רשאי לדרוש מיצרן, יבואן, סוכן, משווק או מוכר לגבי מכונה או פריט, הצגת תעודת בדיקה, כמשמעותה בסעיף 12 לחוק התקנים, בדבר התאמת המכונה או הפריט לתקן.
3. צירוף הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות
(א) יצרן, יבואן, סוכן, משווק או מוכר של מכונה או פריט יצרף אליהם הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות (להלן - הוראות) בשפה העברית; למכונה או פריט מיובאים יצורפו גם הוראות בשפה האנגלית.
(ב) למכונה או פריט שנועדו להרכבה יצורפו, נוסף על ההוראות האמורות בתקנת משנה (א), הוראות הרכבה והרצה והוראות בטיחות בהרכבה בשפה העברית; למכונה או פריט מיובאים יצורפו הוראות אלה גם בשפה האנגלית.
(ג) הוצמדה למכונה או פריט תווית הוראות בטיחות והפעלה בשפה זרה, תתורגם התווית לשפה העברית ותוצמד למכונה או לפריט.
4. אחזקת מלאי של חלקי חילוף
יצרן, יבואן, סוכן, משווק או מוכר של מכונה או פריט יספק, על פי דרישת לקוח, חלקי חילוף בטיחותיים עד תום שבע שנים מיום אספקת המכונה או הפריט ללקוח.
5. שמירת דינים
אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין.
6. סייג לתחולה
תקנות אלה לא יחולו על מכונה חקלאית כהגדרתה בתקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ''ח-1988.
7. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.
תוספת ראשונה
(תקנה 1)

פריט הוא כל אחד מאלה:
(1) מכונת הרמה;
(2) אבזר הרמה;
(3) מיתקן לחץ;
(4) מעלית;
(5) פיגום, כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ''ח-1988 (להלן - תקנות הבניה);
(6) טפסה מתועשת, כהגדרתה בתקנות הבניה;
(7) כלי עבודה חשמלי מיטלטל;
(8) ציוד ריתוך וחיתוך;
(9) כלים לשיקוע פינים.
תוספת שניה
(תקנה 2)


1. למכונת הרמה -
(א) סעיפים 37 עד 39, 44, 45 ו-80 לפקודה;
(ב) תקנות 14 עד 25 ו-27 לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), התשכ''ז-1966;
ג) תקנות 5 עד 10, 11(3) עד (5) לתקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ''ג-1983;
2. לאבזרי הרמה - סעיף 72 לפקודה;
3. למיתקן לחץ -
(א) סעיפים 37 עד 39, 44, 45, 101, 102, 108, 109, 113, 114 לפקודה;
(ב) תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ''ז-1986;
(ג) תקנות 1 עד 16 לתקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במיתקן לחץ), התשנ''ו-1995;
(ד) ת''י 4280, חלק 1 - דודי קיטור: דוודים בעלי צינורות אש;
(ה) ת''י 4295 - מכלי לחץ.
4. למעלית -
(א) סעיפים 37 עד 39, 44, 45, 59, 63, 65, 68 לפקודה;
(ב) ת''י 24 חלק 1 - מעליות נוסעים ומעליות משא: חשמליות או ת''י 24 חלק 2 - מעליות: מעליות נוסעים ומעליות משא הידרוליות, לפי הענין;
5. לפיגומים - ת''י 1139 חלק 1 - פיגומים: כללי; ת''י 1139, חלק 2 - פיגומים: פיגומים תלויים - דרישות בטיחות, חישובי תכן, קריטריונים ליציבות, מבנה בדיקות; ת''י 1139 חלק 3 - פיגומים: פיגומי מגדל ניידים ונייחים עשויים רכיבים טרומיים; לפיגום ממוכן - כהגדרתו בתקנות הבניה סעיפים 37 עד 39, 44, 45 ו-80 לפקודה.
6. טפסה מתועשת -
(א) תקנות 90 עד 93 לתקנות הבניה;
(ב) ת''י 904, חלק 1 - טפסות לבטון: עקרונות - סעיף 3.4.13 ות''י 904 חלק 2 - טפסות לבטון: תומכות שחילות.
7. כלי עבודה חשמלי מיטלטל -
(א) סעיפים 37 עד 39, 44 ו-45 לפקודה;
(ב) תקנה 6(א) ו-(ב) לתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש''ן-1990;
(ג) ת''י 757 - כלי עבודה חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד: דרישות בטיחות כלליות;
8. ציוד ריתוך וחיתוך -
(א) סעיפים 37 עד 39, 44 ו-45 לפקודה;
(ב) ת''י 717 חלק 1 - ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך; ת''י 717 חלק 2 - ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח בעלי שירות מוגבל לריתוך ידני באלקטרודות מצופות; ת''י 717 חלק 3 - רתכות בקשת חשמלית: מחזקי אלקטרודות לריתוך ידני;
9. כלי לשיקוע פינים - ת''י 472 חלק 1 - כלי לשיקוע פינים: דרישות בטיחות.
10. למכונה -
(א) סעיפים 37 עד 39, 44 ו-45 לפקודה;
(ב) ת''י 1844 - מכבשם מכניים - בטיחות; ת''י 1845, חלק 2 - בטיחות מכונות: מרווחים מינימליים למניעת מעיכת חלקי גוף אדם.


 1. ק''ת תשס''א, 928.
 2. התקנות פורסמו ביום 12.7.2001.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נהלי הרמת משקלים

 2. בטיחות בעבודה דרגנוע

 3. הסדרי בטיחות המכבייה ה-16

 4. העדר מעקה בטיחות באתר בניה

 5. הצעת חוק בטיחות הובלה ברכב

 6. העונש על הפרת חוקי בטיחות בעבודה

 7. צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי), תש"ך-1959

 8. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970

 9. תקנות הבטיחות בעבודה (נוחויות), תשכ''ה-1965

 10. צו הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה), תשמ"ז-1987

 11. צו הבטיחות בעבודה (תמצית הפקודה), תשכ"א-1961

 12. תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי''ד-1954

 13. תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), תשכ''ז-1966

 14. תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות-אבן), תשכ''ה-1965

 15. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס''ז-2007

 16. תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד-מגן אישי), התשנ''ז-1997

 17. תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני-לחץ), תשכ''ז-1967

 18. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות), התשמ''ד-1984

 19. תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), התשס''ד-2004

 20. תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ''ח-1988

 21. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) (הוראת שעה), התשס''ט-2009

 22. תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במיתקן לחץ), התשנ''ו-1995

 23. תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ''ז-1987

 24. תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש''ס-2000

 25. תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ''ח-1988

 26. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ''ו-1996

 27. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ''ו-1986

 28. תקנות הבטיחות בעבודה (מועדי בדיקות לדודי קיטור מיוחדים), תשכ''ד-1964

 29. תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ''ד-1984

 30. תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ), התשנ''ו-1995

 31. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות-בטיחות ונאמני-בטיחות), תשכ''א-1960

 32. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מועצת המוסד לבטיחות וגיהות), תשכ''ג-1963

 33. תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), התשס''א-2001

 34. תקנות למניעת מפגעים (בטיחות- מקררים) (מנגנון לפתיחת הדלת מבפנים), תשכ''ו-1965

 35. תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ''ג-1992

 36. תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות), התשנ''ח-1998

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון