תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), התשס''א-2001תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), התשס''א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו-173 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש''ל-1970 (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל''ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
''מכונה'' - כהגדרתה בפקודה;
''מכירה'' - לרבות השכרה, מסירה לשימוש או לשם מכירה, הצגה לשם מכירה או לשם קידום מכירה;
''מפעל'' - כמשמעותו בפקודה;
''מפקח עבודה'' - כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי''ד-1953;
''פריט'' - כל אחד מהפריטים המפורטים בתוספת הראשונה;
''סוכן'' - מי שעוסק בתיווך בין יצרן הפריט לבין מקבלו;
''תקן'' - תקן כהגדרתו בסעיף 6(א) לחוק התקנים, התשי''ג-1953 (להלן - חוק התקנים), ותקן רשמי כהגדרתו בסעיף 8(א) לחוק התקנים.
2. איסור מכירה
(א) לא ימכור אדם לשימוש במפעל מכונה או פריט שאינו ממלא אחר דרישות הפקודה, תקנותיה או התקן, הכל כמפורט בתוספת השניה.
(ב) מפקח עבודה רשאי לדרוש מיצרן, יבואן, סוכן, משווק או מוכר לגבי מכונה או פריט, הצגת תעודת בדיקה, כמשמעותה בסעיף 12 לחוק התקנים, בדבר התאמת המכונה או הפריט לתקן.
3. צירוף הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות
(א) יצרן, יבואן, סוכן, משווק או מוכר של מכונה או פריט יצרף אליהם הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות (להלן - הוראות) בשפה העברית; למכונה או פריט מיובאים יצורפו גם הוראות בשפה האנגלית.
(ב) למכונה או פריט שנועדו להרכבה יצורפו, נוסף על ההוראות האמורות בתקנת משנה (א), הוראות הרכבה והרצה והוראות בטיחות בהרכבה בשפה העברית; למכונה או פריט מיובאים יצורפו הוראות אלה גם בשפה האנגלית.
(ג) הוצמדה למכונה או פריט תווית הוראות בטיחות והפעלה בשפה זרה, תתורגם התווית לשפה העברית ותוצמד למכונה או לפריט.
4. אחזקת מלאי של חלקי חילוף
יצרן, יבואן, סוכן, משווק או מוכר של מכונה או פריט יספק, על פי דרישת לקוח, חלקי חילוף בטיחותיים עד תום שבע שנים מיום אספקת המכונה או הפריט ללקוח.
5. שמירת דינים
אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין.
6. סייג לתחולה
תקנות אלה לא יחולו על מכונה חקלאית כהגדרתה בתקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ''ח-1988.
7. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.
תוספת ראשונה
(תקנה 1)

פריט הוא כל אחד מאלה:
(1) מכונת הרמה;
(2) אבזר הרמה;
(3) מיתקן לחץ;
(4) מעלית;
(5) פיגום, כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ''ח-1988 (להלן - תקנות הבניה);
(6) טפסה מתועשת, כהגדרתה בתקנות הבניה;
(7) כלי עבודה חשמלי מיטלטל;
(8) ציוד ריתוך וחיתוך;
(9) כלים לשיקוע פינים.
תוספת שניה
(תקנה 2)


1. למכונת הרמה -
(א) סעיפים 37 עד 39, 44, 45 ו-80 לפקודה;
(ב) תקנות 14 עד 25 ו-27 לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), התשכ''ז-1966;
ג) תקנות 5 עד 10, 11(3) עד (5) לתקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ''ג-1983;
2. לאבזרי הרמה - סעיף 72 לפקודה;
3. למיתקן לחץ -
(א) סעיפים 37 עד 39, 44, 45, 101, 102, 108, 109, 113, 114 לפקודה;
(ב) תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ''ז-1986;
(ג) תקנות 1 עד 16 לתקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במיתקן לחץ), התשנ''ו-1995;
(ד) ת''י 4280, חלק 1 - דודי קיטור: דוודים בעלי צינורות אש;
(ה) ת''י 4295 - מכלי לחץ.
4. למעלית -
(א) סעיפים 37 עד 39, 44, 45, 59, 63, 65, 68 לפקודה;
(ב) ת''י 24 חלק 1 - מעליות נוסעים ומעליות משא: חשמליות או ת''י 24 חלק 2 - מעליות: מעליות נוסעים ומעליות משא הידרוליות, לפי הענין;
5. לפיגומים - ת''י 1139 חלק 1 - פיגומים: כללי; ת''י 1139, חלק 2 - פיגומים: פיגומים תלויים - דרישות בטיחות, חישובי תכן, קריטריונים ליציבות, מבנה בדיקות; ת''י 1139 חלק 3 - פיגומים: פיגומי מגדל ניידים ונייחים עשויים רכיבים טרומיים; לפיגום ממוכן - כהגדרתו בתקנות הבניה סעיפים 37 עד 39, 44, 45 ו-80 לפקודה.
6. טפסה מתועשת -
(א) תקנות 90 עד 93 לתקנות הבניה;
(ב) ת''י 904, חלק 1 - טפסות לבטון: עקרונות - סעיף 3.4.13 ות''י 904 חלק 2 - טפסות לבטון: תומכות שחילות.
7. כלי עבודה חשמלי מיטלטל -
(א) סעיפים 37 עד 39, 44 ו-45 לפקודה;
(ב) תקנה 6(א) ו-(ב) לתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש''ן-1990;
(ג) ת''י 757 - כלי עבודה חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד: דרישות בטיחות כלליות;
8. ציוד ריתוך וחיתוך -
(א) סעיפים 37 עד 39, 44 ו-45 לפקודה;
(ב) ת''י 717 חלק 1 - ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך; ת''י 717 חלק 2 - ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח בעלי שירות מוגבל לריתוך ידני באלקטרודות מצופות; ת''י 717 חלק 3 - רתכות בקשת חשמלית: מחזקי אלקטרודות לריתוך ידני;
9. כלי לשיקוע פינים - ת''י 472 חלק 1 - כלי לשיקוע פינים: דרישות בטיחות.
10. למכונה -
(א) סעיפים 37 עד 39, 44 ו-45 לפקודה;
(ב) ת''י 1844 - מכבשם מכניים - בטיחות; ת''י 1845, חלק 2 - בטיחות מכונות: מרווחים מינימליים למניעת מעיכת חלקי גוף אדם.


  1. ק''ת תשס''א, 928.
  2. התקנות פורסמו ביום 12.7.2001.

רשימת 100 נושאים רלוונטיים נוספים

1. התערבות ערכאת הערעור בממצאים עובדתיים
2. תביעה ייצוגית פירוט מחיר שיחות
3. תביעה נגד נגר
4. בקשה דחופה לביטול פסק דין
5. ביטול הודעת איסור שימוש ברכב
6. כתב תביעה שאינו מגלה עילה
7. תיקון בקשה לחיוב באחריות אישית לחובות חברה
8. החתמת עולה חדש על הסכם
9. פוסט טראומה בגלל מלחמת לבנון
10. זכויות עובדי שטחים
11. דחיית בקשה למתן פסק דין
12. גניבת משאית - ביטוח מקיף
13. בקשה להעביר מסמכים למומחה רפואי
14. תשלום מע''מ בהעדר הסכמה חוזית
15. חתימה על ערבות בלי לדעת עברית
16. פתיחת שומה בהסכמה
17. הצעה נוספת לאחר התמחרות
18. ביטוח נזקים למטען בהובלה
19. נזקים לרכב אחרי עיקול
20. בניית מתקן ביטחוני
21. תביעה נגד בית''ר ירושלים
22. טיפול בנכדים בשכר
23. תביעת פיצוי בגין אשרת כניסה לסין
24. צוואה בעל פה מאוחרת
25. נזקים ליחידת דיור בשכירות
26. צבירת ימי חופשה
27. התיישנות תביעה שהופסקה
28. כלב ע''י כלב אחר
29. חילוט ערבות מכרז
30. מהי פוליסת ביטוח
31. לשון הרע בין עורכי דין במהלך דיון
32. קצבת ראש רשות
33. תביעה בגין עבודות בניה ושיפוץ
34. חומר חקירה
35. ניסיון שוד קשישה
36. הטעייה של בוחרים בבחירות
37. דחיית הסדר טיעון
38. ביטול מכרז מינוי פרקליט
39. העברת ילד למשמורת האב
40. עיון חוזר בהחלטת ביניים
41. הסכם שירות מרכזיה
42. אספקת החשמל ודלק לעזה
43. תביעה של סבתא נגד האב למזונות קטינים
44. תקיפה של משכיר דירה
45. בקשה להכריז על אימוץ
46. תביעת שיבוב בגין נזקים לרכב חונה
47. גוף זר בבקבוק שתיה
48. תביעה נגד צלם עיתון בגין פגיעה בפרטיות
49. דחיית בקשה למתן צו כינוס נכסים
50. בקשה לביטול חיוב מזונות
51. אכיפת הסכם העברת מניות
52. בקשה לסעד זמני בערעור
53. הפרטים בחשבונית מס
54. ניכוי הפרשות בגין תביעות
55. חוזר המפקח על הביטוח
56. התיישנות תביעת ביטוח נכות
57. מכרז הסעות עובדים
58. חיסיון תסקיר פקיד סעד
59. אי הסכמה לבדיקת רקמות
60. פסיקת ריבית
61. סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי
62. תשלום דמי תיווך חלקיים
63. בקשה לביצוע שיק בהוצל''פ
64. חתימה על הסכם גירושין תחת לחץ
65. ערעור על מימוש משכנתא
66. תביעה לסילוק יד ממקרקעין בסדר דין מקוצר
67. בקשה לדחיית ערר מס רכישה
68. ביטוח מונית - תאונת דרכים
69. צו הרחקה מהארץ מול צו עיכוב יציאה מהארץ
70. תביעה לחלוקת רכוש - סמכות עניינית
71. הוצאת חשבונית שלא כדין
72. אגרת טלוויזיה מקולקלת
73. תקלות מחשב רכב לאחר תיקון במוסך
74. הפסקת אשראי בנק לפרויקט בניה
75. שימוש בסימנים דומים לסימן מסחר
76. דחיית בקשה לעיון חוזר
77. שדידת נהג מונית
78. זיוף חתימה על אישור מסירה
79. צו מניעה זמני האוסר על שימוש בסימן מסחר
80. הלכת אסולין
81. דריכה על גחלים
82. שלילת רישיון עד פסק דין
83. דומיינים דומים - הטעיה בשם דומיין
84. בקשה להעברת דיון לאילת
85. התנגדות לביצוע שטר חוב
86. חוב גינון לעירייה
87. גזר דין בעבירת קשירת קשר לביצוע פשע
88. ניסיון לרמות חברת ביטוח
89. שינוי הסכם תיווך בכתב יד
90. קניית מניות לצורך דיבידנד - Dividend Stripping
91. פוליסת ביטוח רכב - השתתפות עצמית
92. בקשה להישפט קנס כשרות
93. תביעה בגין תשלום על סחורה
94. פיטורים של שחקן כדורסל
95. סעיף 119(א) לחוק יישום תכנית ההתנתקות
96. ממתי מתחיל הביטוח
97. ארנונה לפי השימוש בנכס
98. דמי שימוש ראויים בגין שימוש ברכוש המשותף
99. ביטוח אחריות מקצועית עבודות קבלן
100. שווי רכב לצורכי ביטוח
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון