כללי עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשנ"א-1991

כללי עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשנ"א-1991

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א(ג) לחוק עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשל"ו-1976 (להלן - החוק), אני קובע לאמור:
1. תקופת האישור (תיקון: תשנ"ו)
אישור לפי סעיף 2א(א) לחוק (להלן - האישור) יינתן לחבר בני אדם בידי פקיד מורשה לתקופה שתסתיים לא יאוחר משנה ושלושה חודשים מתום שנת המס הראשונה שלגביה חל האישור.
2. התנאים לאישור
(א) מתן האישור לחבר בני אדם יותנה במילוי אחד התנאים הבאים:
(1) החבר אינו חב חוב סופי בסכום העולה על 2,000 שקלים חדשים לפי חוק מסים או לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, בשל עבירה על חוק מסים;
(2) החבר חב חוב כאמור, אך הוא קיבל אישור כדין לשלמו בעתיד.
(ב) פקיד מורשה מוסמך להתנות מתן האישור בקבלת מסמכים, פרטים ודיווחים מהמבקש, או מכל אדם אחר.
3. הפסקת תוקף האישור
עלה סכום החוב הסופי שיש לחבר בני אדם על סכום שהוא פי חמישה מהסכום הקבוע בסעיף 2(א)(1), רשאי הפקיד המורשה להודיע בכתב כי תוקף האישור יפוג לפני המועד הקבוע באישור.1 ק"ת תשנ"א, 758; תשנ"ו, 1441.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שמירת תיעוד הנהלת חשבונות

 2. תביעה על סמך כרטסת הנהלת חשבונות

 3. תקנות החניכות (טופס לדין וחשבון), התשנ''ו-1996

 4. תקנות מס הכנסה (טופס דין וחשבון), התשמ''ב-1982

 5. תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ''ח-1988

 6. הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד), התשנ"ב-1992

 7. כללי עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשנ"א-1991

 8. צו ועדות חקירה (היתר עיון בדין וחשבון של ועדת חקירה), התשנ"ח-1997

 9. הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2) (תיקון), תשל"ה-1975

 10. תקנות עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) (אישורים), התשמ''ח-1988

 11. לתובע טענות שהנתבעת מחייבת אותו לשלם חשבון מים לפי רישום צריכה גבוה מהצריכה בפועל

 12. כללי מס הכנסה (פטור מחובת ניהול חשבונות לבעל עסק זעיר במקרים מיוחדים), התשמ"א-1981

 13. תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של יהלומן וקביעת הכנסתו החייבת), התשמ''א-1980

 14. תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס''ו-2005

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון