מס רכוש קרקע חקלאיתהצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון - קרקע חקלאית), התשס”א-2001
סעיף 1 - לפי סעיף 1 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים , התשכ"א-1961ן : "החוק" ) הוגדרה קרקע חקלאית כקרקע שיעודה לחקלאות לפי תכנית על פי חוק התכנון והבניה , התשכ"ה 1965 או אם יועדה לשמורת טבע כהגדרתה בחוק גנים לאומיים , שמורת טבע , אתרים לאומיים ואתרי הנצחה , התשנ"ב-1992. בנוסף הוכנסה להגדרה קרקע המשמשת לעסק במשקו החקלאי של בעליה שהוא חקלאי ושהייתה בידי בעלים ביום י"ח בטבת התשנ"ד (1 בינואר 1995).

ההגדרה הנ"ל מתעלמת לחלוטין מהעובדה כי בחלק ניכר מהקרקעות לא חלות תוכניות על פי חוק התכנון והבניה, כאשר אין כל אפשרות לנצל את אותם שטחים אלא בדרך עיבוד חקלאי שברוב המקרים הנו לשימוש משפחתי ולאו דווקא עסקי.

מקרים אחרים אופייניים הנם מקרקעין שיעודם שונה, לאחר שנים של עיבוד ושימוש חקלאי, על פי תכניות מתאר לבניה ו/או כל יעוד אחר מלבד חקלאי , עבור בעל הקרקע, אשר לרוב אין ביכולתו הכלכלית לממש את פוטנציאל הבניה על פי תוכניות החדשות , אדמתו נשארת חקלאית והוא יעבד אותה למשך שנים רבות ועוד.

בנוסף בא התיקון למנוע אפליה אשר יצר החוק, בין אלה שהתמזל מזלם ורשויות התכנון הכלילו את הקרקעות בבעלותם בתוכניות מתאר ויעדו אותם לחקלאות (לרוב מדובר במושבים), לבין אלה שלא זכו לכך מסיבות תכנוניות שאינן תלויות בהם כלל.

לכן מוצע להכניס קטגוריה זו להגדרת קרקע חקלאי וכך תהא פטורה ממס.

סעיפים 2-3 - מוצע שינוי היום הקובע לתאריך 1 בינואר 1990 ולהגדיל את סכום הניכוי לסך 200,000 ₪ ליחיד לדונם . בכך יוקל עומס המס, בייחוד על יחידים אשר שונה יעוד הקרקע שבבעלותם בכך שערך הקרקע לצורך חישוב המס עלה במאות אחוזים. שכן בשנות התשעים היתה תנועה מואצת יחסית בתכניות . דבר אשר צמצם את יכולת התשלום של בעלי הקרקע. כמו כן יושמט סעיף קטן 13א(ב) אשר מגביל את הניכוי בשנת מס לסך של 650,000 שקלים חדשים.

סעיף 4 - מוצע ביטול חובות מס רכוש מלפני 1985 (כולל שנת המס 1985), וכן להקל על בעלי קרקע שבעלותם נמשכה 10 שנים ומעלה, עבור אלה ששילמו למשך 10 שנים או יותר, וכך עבור אלה שהיו פטורים לתקופה זהה.

כמוכן מוצע פטור חובות מס רכוש לפי סוגי קרקעות , קרקע ששווה הדונם בה עד 200,000 ₪ תקבל פטור מלא וקרקע ששווה הדונם בה מעל 200,000 ₪ תקבל פטור חלקי.

סעיף 5 - מוצע כי התיקון יחול משנת המס 1985 על מנת שיחול לכל מי שיש לו חובות מס רכוש.


הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' באב התשס"א - 25.7.2001

1.     בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "קרקע" בפסקה (3) בהגדרה "קרקע לחקלאות" לאחר פסקה (1) יבוא:     
     (1א)     קרקע שהשימוש הבלעדי בה בפועל הוא עיבוד חקלאי.      
2.     בסעיף 13א(א) לחוק העיקרי -     
     (1)     במקום "לפני יום ה' באייר התש"ו (14 במאי 1948)" יבוא "לפני יום ד' בטבת התש"ן (1 בינואר 1990)" ובמקום "בסכום של 65,000 שקלים חדשים" יבוא "בסכום של 200,000 שקלים חדשים".     
     (2)     סעיף קטן (ב) - בטל.      
3.     אחרי סעיף 40 יבוא:     
          40א.     בעל קרקע שבעלותו בקרקע היא לתקופה של עשר שנים או יותר, יופטר מתשלום מס רכוש עבור תקופת בעלותו בקרקע עד 31.12.1985.      
          40ב.     (א)     יחיד אשר שילם במלואו מס רכוש לקרקע לתקופה של 10 שנים או יותר יהיה פטור מכל חוב מס רכוש נוסף החל על הקרקע על פי חוק זה.     
               (ב)     יחיד אשר שילם במלואו מס רכוש לקרקע לתקופה הפחותה מ-10 שנים, יחויב בתשלום מס רכוש לתקופה נוספת, ובלבד שהתקופה הכוללת עוברה שולם מס רכוש לא תעלה על 10 שנים;      
               (ג)     יחיד שהיה פטור ממס רכוש עד שנת הכספים 1985, יהא פטור מתשלום מס רכוש עבור כל תקופה אחרת.      
          40ג.     בעל קרקע יחוב במס רכוש בשיעור משווי הקרקע בהתאם לכללים הבאים -     
               (1)     על חלק השווי שעד 200,000 שקלים חדשים - פטור מלא מחוב מס רכוש;     
               (2)     על חלק השווי העולה על 200,000 שקלים חדשים ועד 400,000 שקלים חדשים - פטור של 80% מחוב מס רכוש;     
               (3)     על חלק השווי העולה על 400,000 שקלים חדשים ועד 600,000 שקלים חדשים - פטור של 60% מחוב מס רכוש.     
                    (4)     על חלק השווי העולה על 600,000 שקלים חדשים - פטור של 50% מחוב מס רכוש."     רשימת 100 נושאים רלוונטיים נוספים

1. ליקויי בניה בבית דו משפחתי
2. תיקון כתב תביעה ע''י הוספת חוות דעת
3. קיום צוואת אדם שנפטר בחו''ל
4. ביטוח צלילה ספורטיבית
5. שכר טרחה בגין בקשה לקיום צוואה
6. ביטול החלטת שחרור משירות צבאי
7. החזר על שיחות בחו''ל
8. ביטוח רכב אחרי העברת בעלות
9. התיישנות תביעה נגד מוביל אווירי
10. ערעור על הרשעה בגרימת מוות ברשלנות
11. עונש על עבירות מרובות
12. צו מניעה זמני למנוע הפרעה לכניסה לאתר בניה
13. אי ייצוג ע''י עורך דין בעבירות תעבורה
14. צו הריסה מנהלי
15. ההבדל בין שומר שכר לבין שומר חינם
16. עיכוב הליכים בהוצאה לפועל בתיק המזונות
17. תביעה נגד מכללת גבעת וושינגטון
18. פיצוי על הזמנת ספר
19. כוויות לאחר הסרת שיער בלייזר
20. תביעה לתשלום חוב הלוואה
21. הגדרת ''ממצא פוזיטיבי'' בהשתק פלוגתא
22. זכות וטו של המיעוט בחברה
23. גזר דין בעבירת מעשה מגונה בנסיבות מחמירות
24. התיישנות תביעה - מחלת אסטמה
25. זכויות יוצרים על תמונה - פיצוי בסך 10,000 ש''ח
26. הצהרת בריאות - אובדן כושר עבודה
27. ערעור על היטל ביוב
28. ביטוח תלמידים - תאונת עבודה
29. בקשה לפסול את חוות דעת מומחה
30. פינוי מדירה בשכירות מוגנת
31. ליקויי בניה באלעד
32. שינוי גיל אדם שנפטר
33. עונש על פריצה למחשב
34. הערכת נזק בתביעות נזיקין
35. הסכם שכירות להצבת מתקן סלולרי
36. מעצר בית מלא בעבירות סמים
37. ערעור על תלונה למפקח על הביטוח
38. לשון הרע בהליך משפטי
39. תביעה נגד עיתון ידיעות אחרונות בגין לשון הרע
40. פירוק שיתוף בדירה בארה''ב
41. בקשה לסילוק תביעה אישית
42. מכירת מניות בחסר
43. ערעור על חשבונית פיקטיבית
44. בניה לא חוקית - ערעור על עונש
45. מחלת עור במילואים
46. דמי שימוש ראויים ברכב
47. עתירה נגד הקמת ישיבה בבני ברק
48. זכאות לקבל דמי תיווך ללא רישיון תיווך
49. בקשת אב לרישום ילדים לבית ספר
50. טעות משותפת
51. הגבלת יורש שימוש בירושה
52. החזר כספים לאחר תיקון צו ירושה
53. דיירות מוגנת מכוח חזקת השיתוף בין בני זוג
54. ביטול מתנה ללא תמורה
55. ביטוח תאונת טיסה
56. פיטורי עובד בגלל התרעות על ניהול לא תקין
57. עבירות לפי פקודת מס הכנסה
58. גביית ארנונה מופרזת
59. רשלנות עורך דין בעריכת חוזה מכר
60. זכויות יוצרים על ממצאים ארכיאולוגיים
61. שימוש בסמים של נהג הסעות
62. בקשת כונס נכסים לנתק חשמל
63. מחיקת המילים למוטב בלבד
64. מינוי ועד עמותה
65. אי אישור עסקת טיעון
66. המצאה לבן משפחה
67. עבודה במשמרות - הרעה בתנאי עבודה
68. ביטול הקצאת מקרקעין ללא תמורה
69. פטור ממבחני התאמה
70. תביעת חוב עמותה
71. פיצויים מגרמניה לעולי לוב
72. תשלום דמי חכירה למנהל מקרקעי ישראל
73. זיכוי חשבון בנק בטעות
74. ערבות לחובות חברה - בקשת רשות להתגונן
75. סגירת עסק השחזה לתעשיה
76. אי הגשת תביעה בזמן - ביטוח רשלנות עו''ד
77. הגדה של פסח - זכויות יוצרים
78. מחלוקת בעניין שכר טרחת עו''ד
79. תצהיר תמיכה בבקשת רשות להתגונן
80. רישום דירה על שם קרוב משפחה כדי למנוע עיקול
81. כתב ויתור פיצויי פיטורים
82. טוטאל לוס רכב של המדינה
83. עונש על קניית תואר אקדמי מזויף
84. מחיקת מדגם רשום
85. ראיות מהימנות לכאורה
86. איחור באספקת מטבח
87. בקשה להפרדת הדיון לשני שלבים
88. הסכם קיבוצי בענף הבניין - עובדים זרים
89. עיכוב פינוי מחזיק במקרקעין
90. רשיון עסק קבלן כוח אדם
91. זכויות ברכוש שנצבר בתקופת הנישואין
92. ההבדל בין צו חיסיון לבין צו איסור פרסום
93. פיטורים לאחר מכרז חיצוני
94. סמכות עניינית בתביעת גזל סוד מסחרי
95. ביטול הליך פשיטת רגל
96. ביטוח שריפה בחברה פרטית
97. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות
98. תאונה ברוורס ביציאה
99. הסכם עם העירייה בנושא ארנונה
100. אחריות בעל מקרקעין בנזיקין
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון