מס רכוש קרקע חקלאית

הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון - קרקע חקלאית), התשס”א-2001
סעיף 1 - לפי סעיף 1 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים , התשכ"א-1961ן : "החוק" ) הוגדרה קרקע חקלאית כקרקע שיעודה לחקלאות לפי תכנית על פי חוק התכנון והבניה , התשכ"ה 1965 או אם יועדה לשמורת טבע כהגדרתה בחוק גנים לאומיים , שמורת טבע , אתרים לאומיים ואתרי הנצחה , התשנ"ב-1992. בנוסף הוכנסה להגדרה קרקע המשמשת לעסק במשקו החקלאי של בעליה שהוא חקלאי ושהייתה בידי בעלים ביום י"ח בטבת התשנ"ד (1 בינואר 1995).

ההגדרה הנ"ל מתעלמת לחלוטין מהעובדה כי בחלק ניכר מהקרקעות לא חלות תוכניות על פי חוק התכנון והבניה, כאשר אין כל אפשרות לנצל את אותם שטחים אלא בדרך עיבוד חקלאי שברוב המקרים הנו לשימוש משפחתי ולאו דווקא עסקי.

מקרים אחרים אופייניים הנם מקרקעין שיעודם שונה, לאחר שנים של עיבוד ושימוש חקלאי, על פי תכניות מתאר לבניה ו/או כל יעוד אחר מלבד חקלאי , עבור בעל הקרקע, אשר לרוב אין ביכולתו הכלכלית לממש את פוטנציאל הבניה על פי תוכניות החדשות , אדמתו נשארת חקלאית והוא יעבד אותה למשך שנים רבות ועוד.

בנוסף בא התיקון למנוע אפליה אשר יצר החוק, בין אלה שהתמזל מזלם ורשויות התכנון הכלילו את הקרקעות בבעלותם בתוכניות מתאר ויעדו אותם לחקלאות (לרוב מדובר במושבים), לבין אלה שלא זכו לכך מסיבות תכנוניות שאינן תלויות בהם כלל.

לכן מוצע להכניס קטגוריה זו להגדרת קרקע חקלאי וכך תהא פטורה ממס.

סעיפים 2-3 - מוצע שינוי היום הקובע לתאריך 1 בינואר 1990 ולהגדיל את סכום הניכוי לסך 200,000 ₪ ליחיד לדונם . בכך יוקל עומס המס, בייחוד על יחידים אשר שונה יעוד הקרקע שבבעלותם בכך שערך הקרקע לצורך חישוב המס עלה במאות אחוזים. שכן בשנות התשעים היתה תנועה מואצת יחסית בתכניות . דבר אשר צמצם את יכולת התשלום של בעלי הקרקע. כמו כן יושמט סעיף קטן 13א(ב) אשר מגביל את הניכוי בשנת מס לסך של 650,000 שקלים חדשים.

סעיף 4 - מוצע ביטול חובות מס רכוש מלפני 1985 (כולל שנת המס 1985), וכן להקל על בעלי קרקע שבעלותם נמשכה 10 שנים ומעלה, עבור אלה ששילמו למשך 10 שנים או יותר, וכך עבור אלה שהיו פטורים לתקופה זהה.

כמוכן מוצע פטור חובות מס רכוש לפי סוגי קרקעות , קרקע ששווה הדונם בה עד 200,000 ₪ תקבל פטור מלא וקרקע ששווה הדונם בה מעל 200,000 ₪ תקבל פטור חלקי.

סעיף 5 - מוצע כי התיקון יחול משנת המס 1985 על מנת שיחול לכל מי שיש לו חובות מס רכוש.


הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' באב התשס"א - 25.7.2001

1.     בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "קרקע" בפסקה (3) בהגדרה "קרקע לחקלאות" לאחר פסקה (1) יבוא:     
     (1א)     קרקע שהשימוש הבלעדי בה בפועל הוא עיבוד חקלאי.      
2.     בסעיף 13א(א) לחוק העיקרי -     
     (1)     במקום "לפני יום ה' באייר התש"ו (14 במאי 1948)" יבוא "לפני יום ד' בטבת התש"ן (1 בינואר 1990)" ובמקום "בסכום של 65,000 שקלים חדשים" יבוא "בסכום של 200,000 שקלים חדשים".     
     (2)     סעיף קטן (ב) - בטל.      
3.     אחרי סעיף 40 יבוא:     
          40א.     בעל קרקע שבעלותו בקרקע היא לתקופה של עשר שנים או יותר, יופטר מתשלום מס רכוש עבור תקופת בעלותו בקרקע עד 31.12.1985.      
          40ב.     (א)     יחיד אשר שילם במלואו מס רכוש לקרקע לתקופה של 10 שנים או יותר יהיה פטור מכל חוב מס רכוש נוסף החל על הקרקע על פי חוק זה.     
               (ב)     יחיד אשר שילם במלואו מס רכוש לקרקע לתקופה הפחותה מ-10 שנים, יחויב בתשלום מס רכוש לתקופה נוספת, ובלבד שהתקופה הכוללת עוברה שולם מס רכוש לא תעלה על 10 שנים;      
               (ג)     יחיד שהיה פטור ממס רכוש עד שנת הכספים 1985, יהא פטור מתשלום מס רכוש עבור כל תקופה אחרת.      
          40ג.     בעל קרקע יחוב במס רכוש בשיעור משווי הקרקע בהתאם לכללים הבאים -     
               (1)     על חלק השווי שעד 200,000 שקלים חדשים - פטור מלא מחוב מס רכוש;     
               (2)     על חלק השווי העולה על 200,000 שקלים חדשים ועד 400,000 שקלים חדשים - פטור של 80% מחוב מס רכוש;     
               (3)     על חלק השווי העולה על 400,000 שקלים חדשים ועד 600,000 שקלים חדשים - פטור של 60% מחוב מס רכוש.     
                    (4)     על חלק השווי העולה על 600,000 שקלים חדשים - פטור של 50% מחוב מס רכוש."     

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מס רכוש קרקע חקלאית

 2. מס רכוש על מחזיק בקרקע

 3. מס רכוש על קרקעות בבת ים

 4. חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961

 5. ערעור על החלטת ועדת ערר לפי חוק מס רכוש

 6. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (ערעורים), תשל''ג-1972

 7. חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 16), התשמ"א-1981

 8. חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 18), התשמ"ה-1985

 9. ערעור על החלטת בית הדין לועדות ערר מס רכוש וקרן פיצויים

 10. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הסדר גבייה מרוכזת), תשכ''ח-1968

 11. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת), תשכ''ה-1964

 12. צו מס רכוש וקרן פיצויים (פטור לקרקע שהוכרזה כגן לאומי), התשמ"ח-1988

 13. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שיעור ההפרשה לקרן פיצויים), התשנ''א-1991

 14. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), תשל''ג-1973

 15. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), תשל''ג-1973

 16. חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תמריץ לבניית דירות מגורים) (הוראת שעה), התשנ"ה-1995

 17. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (כללים בדבר הקטנת חוב מס) (הוראת שעה), התשס''ג-2002

 18. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק) (נכס חוץ ישראלי), התשמ''ב-1982

 19. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (סדרי דין בערעור על צו המנהל לגבי מלאי וציוד), תשל''ח-1975

 20. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס''ח-2007

 21. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס''ט-2009

 22. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תמריץ לבניית דירות מגורים) (הודעה על התחלת בניה), התשנ''ו-1995

 23. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס''ז-2007

 24. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס''ו-2006

 25. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הנוהל בועדות ערר לענין פיצויים בעד נזקי מלחמה ונזק עקיף), התשמ''א-1980

 26. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס''ח-2008

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון