דורון נוימן, עו"ד

נרשמ/ה כמייצג/ת בהכרעה המשפטית להלן


1. א. בנק הפועלים בע"מ (להלן - "הבנק") הגיש לבית משפט זה את התובענה שבת"א 1539/99. התביעה הוגשה בסדר דין מקוצר כנגד קראמוס כרמל בע"מ (להלן - "קראמוס") וכנגד מודולוס (להלן - "מודולוס").
בכתב התביעה נטען כי הבנק מחזיק ב- 24 שיקים שסכומיהם ופרטיהם פורטו בתובענה. הבנק טען כי השיקים נמשכו על ידי מודולוס לפקודתה של קראמוס וזו האחרונה הסבה את השיקים לבנק. השיקים לא כובדו משום שניתנה הוראת ביטול.נ

הבנק טען בתביעתו כי פנה לשתי הנתבעות, קראמוס ומודולוס ודרש מהן לפרוע את חובן בגין השיקים אך הוא לא נענה והחוב לא נפרע.ב

הבנק טען כי בהיותו אוחז השיקים הוא רשאי לדרוש ולקבל את פרעונם מהנתבעות האמורות וכן הוא זכאי לקבל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מן המועד שבו היה אמור כל אחד מהשיקים להיפרע ועד ליום התשלום המלא בפועל.ו

הבנק טען כי על פי החישוב שערך, נכון למועד הגשת כתב התביעה, סכום הכולל שחייבות לו הנתבעות הינו 2,626,598 ₪.

ב. באי כח הבנק ומודולוס הגיעו לכלל הסכמה לפיה תינתן למודולוס רשות להתגונן כנגד התביעה ותינתן לה רשות להגיש כתב הגנה והודעת צד ג' (בש"א 1595/00), ואמנם ניתנה רשות כמבוקש וכמוסכם.נ

ג. מודולוס התגוננה כנגד התביעה והגישה הודעת צד ג' כנגד עשרה צדדים שלישיים ובהם קראמוס (צד ג' מס' 1).ב

בהודעת צד ג' טענה מודולוס, בין היתר, כי 24 השיקים נשוא התביעה הינם חלק מתוך 36 שיקים שמודולוס משכה ומסרה לקראמוס כדי שאלה ישארו בידי האחרונה, על פי המוסכם ביניהן בחוזה שכירות שנערך ביניהן. לטענתה, היה על קראמוס להשאיר את השיקים בידיה "עד למועדי פרעון תשלומי דמי השכירות, להקלת הגביה של דמי השכירות בלבד. לפני מועד פרעון דמי השכירות, ואף לאחר מכן, אם הזכות לפרעון דמי השכירות בוטלה או שלא נשתכללה מכל סיבה שהיא, לא היתה לקראמוס זכות או רשות לסחר את השיקים ואף לא למשכן אותם. קראמוס אחזה בשיקים על תנאי שזכותה עליהם תשתכלל לפרעון דמי השכירות בהגיע מועד כל תשלום. בתקופות שעד להשתכללות זכותה של קראמוס להיפרע מכל שיק היא היתה שומר סחר על השיקים. כשבוטל חוזה השכירות היה על קראמוס להשיב השיקים למודולוס".ו

במסגרת הודעת צד ג' טענה מודולוס כי שתי עילות תביעה בידה כנגד קראמוס: ראשית, בגין הפרת חוזה, היינו, בגין כך שקראמוס הפרה את חובתה כלפי מודולוס על פי הסכם השכירות שנערך ביניהן לשמור את השיקים אשר הופקדו בידיה למשמורת להקלת גביית התשלומים עבור שכירת המבנה, בכך שהעבירה את השיקים לידי הבנק. שנית, בגין הפרת חובת ההשבה. לטענתה, כתוצאה מהסכם סיום השכירות היתה קראמוס מחוייבת להשיב למודולוס את השיקים ומשלא עשתה כן הפרה את חובת ההשבה המוטלת עליה.נ

מודולוס עתרה, במסגרת הודעת צד ג', לסעדים שלהלן:

"א. לחייב את הצדדים השלישיים, ביחד ולחוד, או מי מהם, לשלם למודולוס כל סכום שהיא תחוייב לשלם לתובע על פי תביעתו.ב

ב. לחייב את הצדדים השלישיים, ביחד ולחוד, או מי מהם, להשיב למודולוס את השיקים, ולעשות כל פעולה שתדרש על מנת לגרום להשבת השיקים למודולוס.ו

ג. ליתן כל סעד אחר או נוסף כפי שימצא בית המשפט לנכון וצודק בנסיבות העניין.נ

ד. (...)".ב

ד. הצדדים השלישיים 2 עד 10 (המשיבים 2 עד 10 בבקשה שלפני) התגוננו כנגד הודעת צד ג' הנ"ל.ו

לאחר שהוגשה לבית המשפט הודעה מוסכמת בדבר דחיית התביעה וההודעה לצדדים השלישיים 2 עד 10, ניתן פסק דין כמבוקש וכמוסכם.נ

ה. מודולוס (שולחת הודעת צד ג') הגישה את הבקשה שלפני (בש"א 13996/00) ובה עתרה ליתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד קראמוס (צד ג' מס' 1).ב

ו. לאחר עיון בנימוקי הבקשה ובטענות ב"כ הצדדים בעל פה, ניתנת בזה החלטתי לגוף הבקשה.ו

2. מודולוס טענה כי לאחר שהגישה את ההודעה לצדדים השלישיים היא פנתה לבית המשפט בבקשה לבטל את מחיקתה של קראמוס מפנקס רשם החברות. ואמנם, טענה מודולוס, בקשתה התקבלה ובית המשפט הורה על החזרת שמה של קראמוס לפנקס המתנהל על ידי רשם החברות.נ

מודולוס הוסיפה וטענה כי בשיחה טלפונית שביצעו באי כוחה של מודולוס עם בא כוחה של קראמוס אישר האחרון כי ידוע לו על דבר החייאת החברה וכי המען להמצאת כתבי בי דין עבור קראמוס מצוי במשרדו. תוכן השיחה הטלפונית האמורה הועלה על הכתב ונשלח לב"כ קראמוס.ב

מודולוס הוסיפה וטענה כי -

"על אף שהמועד להגשת כתב הגנה מטעם קראמוס בהודעה לצדדים שלישיים שהגישה נגדה המבקשת חלף ועבר לו זה מכבר, עד היום טרם הוגש כתב הגנה מטעם קראמוס".ו

על שום כך עתרה מודולוס ליתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד קראמוס, בהתאם להוראות תקנה 97 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן - "התקנות").נ

3. קבעתי את הבקשה לדיון. עו"ד גרי אביבי התייצב לדיון בשמה של קראמוס.

4. בא כוחה המלומד של מודולוס, עו"ד ציגנלאוב, טען כי מרשתו עותרת לפסק דין שיקבע כי על קראמוס להשיב את השיקים המצויים בידיה למודולוס. לדבריו -

"(...) במסגרת ההליכים הגיעו הבנק וקראמוס כרמל לפשרה אשר במסגרתה הועברו השיקים נשוא הליך זה לקראמוס כרמל. שיקים אלה נמשכו בזמנו על ידי מודולוס והיא הזכאית להחזיק בהם ובהודעה לצד ג' שהגישה מודולוס נגד קראמוס, נתבעה קראמוס, בין היתר, להשיב את השיקים למודולוס. העברת השיקים מידי הבנק לקראמוס מסכנת את מודולוס.

במסגרת הליכי צד ג' סבור אני שראוי להתיר למודולוס להמשיך את הליכי צד ג' משתי סיבות: הראשונה, שאלת ההשתפות והשיפוי שבין קראמוס לבין מודולוס טרם הוכרעה ועל כן, על פי תקנות 218 ו- 222 לתקנות סדר הדין האזרחי, מן הראוי להמשיך בהליך זה עד לסיום הסכסוך בין הצדדים (...)".ב

נימוק נוסף שנתן ב"כ מודולוס כדי להצדיק את המשך ההליכים כנגד קראמוס, נעוץ לדבריו ביעילות ופישוט ההליכים. ב"כ מודולוס טען כי ההודעה לצד ג' נמסרה לקראמוס אך זו לא טרחה להתייחס לטענותיה של מודולוס לגופן. קראמוס ניהלה משא ומתן עם הבנק להשגת פשרה "תוך שהיא מכירה למעשה באחריותה ובחובתה בתביעה זו". משמעות הדבר, טען ב"כ מודולוס, שקראמוס גררה את מודולוס לבית המשפט "ללא כל צורך וגרמה לה הוצאות וטרחה מרובות".

ב"כ מודולוס הוסיף וטען, שקראמוס מסרבת עתה להחזיר את השיקים למודולוס דבר העלול לגרור את מרשתו או לאלץ את מרשתו לפתוח בהליכים נוספים הכרוכים בעלויות רבות, ואשר יתמשכו על פני עת ארוכה.

על שום כל אלה, טען ב"כ מודולוס כי יש לאפשר למרשתו להמשיך בהליכי צד ג' ולא לאלצה לפתוח בהליך חדש.

5. עו"ד גרי אביבי, ב"כ המלומד של קראמוס, הפנה את בית המשפט לסעיף 5 להודעת צד ג' שממנו עולה כי ההודעה מסתמכת על הוראת תקנה 216(1) לתקנות. לדבריו, "אנו רואים פה שההודעה לצד השלישי היא מותנת בחיוב מודולוס כנתבעת בתביעה העיקרית. התביעה העיקרית הייתה (...) לזכות בפרעונם של שיקים. התביעה היא תביעה כספית בלבד. לא בקשו סעד אחר (...) זולת תשלום כספי".ו

עו"ד אביבי טען, כי התביעה נדחתה וכן נדחתה ההודעה כנגד כל הצדדים השלישיים זולת קראמוס.

עו"ד אביבי טען כי העניין שלפנינו אינו נכנס בגדר תקנה 218 לתקנות.

ב"כ קראמוס הוסיף וטען כי חברו, ב"כ מודולוס "לא יכול לקבל נגדי משהו שהוא לא נפסק נגדו. זו מהותה של תקנה 216. בנסיבות העניין אין לו שום זכאות להשתתפות או לשיפוי כנגדי".

על שום כך עתר ב"כ קראמוס לדחות את הבקשה.

6. לאחר עיון בטענות ב"כ הצדדים ובמכלול נסיבות העניין, הגעתי למסקנה כי מן הדין לקבל את הבקשה.

ראשית, ב"כ קראמוס אינו דק פורתא באומרו כי הסעד המבוקש במסגרת הודעת צד ג' הינו כספי בלבד. כמצוטט לעיל, עתרה מודולוס לחייב את הצדדים השלישיים "להשיב למודולוס את השיקים ולעשות כל פעולה שתדרש על מנת לגרום להשבת השיקים למודולוס". בעשותה כן פעלה מודולוס כפי שהיתה זכאית לעשות על פי הוראת תקנה 216(3) לתקנות.

שנית, בע"א 638/00 עו"ד יורן קפון נגד חברת מעונות מרכז התרבות בע"מ ואח', פד"י נו(1) עמ' 425, פסק בית המשפט העליון, בפיסקה 7 לפסק הדין, לאמור:

"(...) יושם אל לב, כי תקנת-משנה 216(3) לתקנות סדר הדין האזרחי - בשונה מתקנות-משנה 216(1) לתקנות סדר הדין האזרחי ו216-(2) לתקנות סדר הדין האזרחי - אינה מגבילה את זכות הנתבע בגדר ההודעה לצד-שלישי לתביעת סעד שהוא בעיקרו זהה לסעד המבוקש בתביעת התובע כלפיו. מתקנה 216(3) אף עולה, כי נתבע רשאי ליתן הודעה לצד-שלישי גם על יסוד עילה שאינה זהה לעילת תביעתו של התובע נגד הנתבע, ובלבד ששתי העילות (עילת התביעה ועילת ההודעה) נובעות ממערכת עובדתית אחת ומעוררות שאלה או פלוגתה משותפת, שמן הראוי להכריע בה גם כלפי הצד השלישי".

יוצא איפוא שהעובדה שהתביעה נדחתה, כשלעצמה, אין בה כדי למנוע את המשך ההליך שבהודעת צד ג' כנגד קראמוס.

7. הואיל וקראמוס הוזמנה כדין להתגונן כנגד הודעת צד ג' ולא עשתה כן; והואיל ולא ניתן כל טעם שיצדיק לסרב לבקשתה של מודולוס ליתן פסק דין כמבוקש, אני עומד להעתר לבקשתה של מודולוס וליתן פסק דין כנגד קראמוס.

8. אשר על כן ולאור כל האמור לעיל אני מורה כדלקמן:

א. אני מקבל את הבקשה שבבש"א 13996/00 ואני מחייב את צד ג' מס' 1 (קראמוס) להשיב למודולוס את השיקים נשוא התביעה שבת"א 1539/99.

ב. אני מחייב את קראמוס לשלם למודולוס הוצאות משפט ושכר טירחת עורך דין בסך כולל של 4,000 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ג. בנסיבות העניין גם בש"א 14651/00 וגם בש"א 15955/01 גמורות.